Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) litais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

 

Pareigybės pavadinimas                        2015 m.            2016 m.            2017 m. I pusm.         
                                                                                                 

                                                             (Eur)                 (Eur)                         (Eur)

Direktorius (1)                                         1345                   1507                        1507

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)                                            1095                   1108                        1108        

Mokytojas (62)                                          655                   679                          681

Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)                        715                   541                         541      

Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)                      989                   680                          690

Specialistas (raštinės vedėja, buhalterė,
inžinierius- kompiuterininkas, direktorės
pavaduotojas ūkiui ir administracijai)              503                   556                       560      

Valgyklos darbuotojas (4)                           388                   390                          414

Aptarnaujančio personalo darbuotojas
(6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė)        318                   389                          389