Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) litais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

 

Pareigybės pavadinimas                        2015 m.            2016 m.            2017 m.          2018 m. I k.                    
                                                                                                                      

                                                             (Eur)                 (Eur)                         (Eur)                (Eur)               

Direktorius (1)                                         1345                   1507                        1507                 1531                       

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)                                            1095                   1108                        1108                 1232                     

Mokytojas (62)                                          655                   679                          681                    699             

Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)                        715                   541                         541                   551                  

Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)                      989                   680                          690                    690               

Specialistas (raštinės vedėja, buhalterė,
inžinierius- kompiuterininkas, direktorės
pavaduotojas ūkiui ir administracijai)              503                   556                       560                 569                  

Valgyklos darbuotojas (4)                           388                   390                          414                    433              

Aptarnaujančio personalo darbuotojas
(6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė)        318                   389                          400                 415