Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) litais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

 

Pareigybės pavadinimas                         2013 m.    2014 m.       2015 m.            2016 m.   
                                                                                                 

                                                                (Lt)               (Lt)            (Eur)                 (Eur)      

Direktorius (1)                                          3900              4621          1345                   1507

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)                                            3649              3715            1095                   1108       

Mokytojas (62)                                        2530              2535             655                   679         

Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)                      1640              1640          715                   541         

Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)                     3031              3031            989                   680         

Specialistas (raštinės vedėja, buhalterė,
inžinierius- kompiuterininkas, direktorės
pavaduotojas ūkiui ir administracijai)            1580             1580        503                   556           

Valgyklos darbuotojas (4)                          1052             1052            388                   390          

Aptarnaujančio personalo darbuotojas
(6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė)       1000             1000         318                   389