ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
(ištrauka)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.      Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premija skiriama mokiniui už aukštus mokslo, meninės raiškos pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą.

2.      Premijos steigėja — Šiaulių Gegužių pagrindinė mokykla.

3.      Premijos socialinis partneris — Šiaulių universiteto Menų fakultetas.

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

4.      Apie kandidatų siūlymų premijai gauti priėmimo laiką ir vietą mokyklos administracija skelbia mokyklos informaciniame stende, mokyklos internetiniame puslapyje iki einamųjų metų gegužės 1 d.

5.      Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pats mokinys.

6.      Siūlydami kandidatus premijai gauti asmenys turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1. kandidato charakteristiką;

8.2. kandidato einamųjų mokslo metų ugdymo(si) rezultatų aprašymą;

8.3. kandidato einamųjų mokslo metų meninės (dailės) veiklos aprašymą;

8.4. kandidato visuomeninės veiklos (dalyvavimas (organizavimas) miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, aktyvi veikla mokyklos gyvenime ir kt.) už pastaruosius 2 m. aprašymą.

8.5. kandidato asmeninės veiklos įvertinimas.

7.      Dokumentus apie kandidatą gali pateikti keli skirtingi asmenys.

8.      Pasiūlytų kandidatų premijai gauti veiklą, jų darbo rezultatus bei reikšmę pagal pateiktus dokumentus vertina ir svarsto komisija.

III. PREMIJOS SKYRIMAS

9.      Premija teikiama einamųjų metų birželio mėnesį per Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimų įteikimo šventę.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.  Premija teikiama kasmet.

11.  Premija mokama iš mokyklos paramos lėšų.

12.  Kandidatais premijai gauti gali būti siūlomi mokyklos 8 kl. mokiniai.