Veiklos dokumentai

 2013-2015 m. strateginis veiklos planas (projektas).

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠĄ

Kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas pagal NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m.gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

Šiaulių Gegužių pagrindinės mokyklos 2011-2013 m. metų strateginis veiklos planas . . . , . . . , . . .

Šiaulių Gegužių progimnazijos 2012-2013 m. m. ugdymo planas . . .

Šiaulių Gegužių progimnazijos 2012 metų veiklos planas . . .

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS. Plačiau čia...

Šiaulių Gegužių progimnazijos LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2011 m. tarpinės ataskaitos 

1...2...3...  

Šiaulių Gegužių progimnazijos LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės 2012 m. tarpinės ataskaitos 1 . . . , 2 . . . , 3 ..., 4 ...

Šiaulių Gegužių mokyklos 2010-2011 m.m. giluminio įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant" apibendrinimas

Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo srities „Pagalba mokiniui“ ataskaita . . .  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatai . . .

Šiaulių Gegužių progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2013-2015 metų atestacijos programa . . .

Mokytojų rengimas, kvalifikacijos tobulinimas, veiklos vertinimas (atestacija) . . .

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas...