Administracija

Progimnazijos direktorė SILVIJA BARANAUSKIENĖ


II vadybos kvalifikacinė kategorija

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: 841-390635

Kabinetas: Nr. 115.

GYVENIMO APRAŠYMAS

Funkcijos:

Suderina su Šiaulių miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina progimnazijos vidaus struktūrą, progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydama nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
Nustato progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis.
Tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančiojo personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas.
Priima mokinius Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka.
Vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę.
Suderinusi su Progimnazijos taryba, tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles.
Sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais.
Organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius.
Leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi.
Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes.
Sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos funkcijoms atlikti.
Organizuoja progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.
Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
Inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir  kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje.
Atstovauja progimnazijai kitose institucijose.

 * * * * *

REDA ZALOGIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

II vadybos kvalifikacinė kategorija

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: 841- 552629

Kabinetas: Nr. 118

Funkcijos: 5-8 klasių mokinių ugdymas; tiksliųjų ir gamtos mokslų, užsienio kalbų, socialinių mokslų metodinių grupių kuravimas; mokytojų atestacijos komisijos, Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininkė; metodinės tarybos veiklos koordinavimas; atsakinga už 1-8 klasių pamokų tvarkaraščio sukūrimą, mokytojų tarifinio sąrašo sudarymą, darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, Brandos egzaminų organizavimą.

* * * * *

LINA LUŠIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui