Moduliai

2016-2017 mokslo metais 2-5 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

LIETUVIŲ K. MODULIS „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Aušra Adomaitienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 211 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „2+2“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Alina Marcinkienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 307 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS ,,ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Kristina Vaidilienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 310 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIŲ PASAULIS“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Laima Varnavičienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 304 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS „KALBOS LABIRINTAI“  4 kl. mokiniams. Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 305 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „LOGINIŲ UŽDUOČIŲ SPRENDIMO PRAKTIKUMAS“ 4 kl. mokiniams. Mokytoja Jūratė Markūnienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 215 kab.)

ANGLŲ KALBOS MODULIS „ANGLŲ KALBOS LABORATORIJA“ („ENGLISH LAB“) 5 kl. mokiniams. Mokytoja Ingrida Kačinskienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 317a kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Evelina Brikienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 327 kab.)

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Inga Turovaitė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 321 kab.)

* * * * *

INTEGRUOTAS MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MODULIS „IKT INTEGRACIJA MATEMATIKOS PAMOKOSE“ 4 kl. mokiniams. Mokytojos I.Rafael, R.Balčiūnienė. (Ketvirtadienis, 3 pamoka, Nr. 230, 231 kab.)

EKONOMIKOS MODULIS ŽINGSNIUKAS Į EKONOMIKĄ4-8 kl. mokiniams. Mokytoja Ieva Rafael. (Antradienis, 7 pamoka, Nr. 230 kab.)

Pastaba. Modulių lankymo laikas skelbiamas pamokų tvarkaraštyje;

 

MODULIŲ ANOTACIJOS:

LIETUVIŲ K. MODULIS „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ (2 kl., Mokytoja Aušra Adomaitienė)

2016-2017  m. m. lietuvių k. modulis „Žaidžiu ir mokausi lietuvių kalbos“ skirtas 2 klasių  gabiems mokiniams, kurie nori dalyvauti lietuvių k. konkursuose, olimpiadose.

Tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra ir supančia aplinka. Programa sudaryta taip, kad mokinys gautų pakankamą kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžių kiekį. Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos gramatikos teisingam taikymui, kūrybinėms užduotims ir taisyklingai kalbėsenai.

Modulio programa leis kartoti išeitą medžiagą tik įdomesne forma. Sunkesni rašybos atvejai bus išmokti nejučia. Žaidybinėse užduotyse esantys nauji kalbos faktai bus reikalingi pamokų metu. Vaizdinga patarlių ir priežodžių raiška turtins mokinių stilių, padės kuriant įvairius rašinius. Vaidybinės užduotys lavins intonaciją, mokiniai įgis kalbėjimo auditorijai įgūdžių. Tuo pačiu užduotys lavins loginį mąstymą. Žaidimai nebus savitiksliai, modulio medžiaga pritaikyta kartoti ir įtvirtinti lietuvių kalbos mokomąją programą.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS „2+2“ (2 kl., Mokytoja Alina Marcinkienė)

Matematikos modulis „2+2“ skirtas 2 klasių stipresniesiems mokiniams, kurie domisi ir geba bendrauti matematinėmis ir gamtamokslinėmis sąvokomis, kurie nori pažinti gamtos pasaulį, kuriems patinka loginės užduotys, netradiciniai uždaviniai, kurie mėgsta skaičiuoti, spręsti, ieškoti sąsajų tarp matematikos ir gamtos mokslo.

Įvairiose matematinės ir gamtamokslinės veiklos srityse įgytos žinios padės mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti toliau sėkmingai mokytis  matematikos ir gamtos dalykų. Mokiniai bendraus ir bendradarbiaus vartodami matematikos ir gamtos mokslo sąvokas, mokysis naudotis matematikos ir gamtos mokslo žodynu ir simboliais, pagal savo amžių,  intelektines galias įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas, susiformuos ne tik siaurus dalykinius bet ir bendruosius gebėjimus.

* * * * *

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ (3 kl., Mokytoja Kristina Vaidilienė)

Lietuvių kalbos modulis „Žaidžiu žodžiu“ 2016-2017 m.m. skirtas 3 klasių stipresniems mokiniams, kuriems patinka skaityti knygas, gebantiems raiškiai perskaityti ir pristatyti savo bei kitų autorių kūrybą, gilintis į teksto sudarymo struktūrą, nagrinėti pateiktus tekstus, samprotauti, kurti grožinius eiliuotus bei prozos kūrinėlius, argumentuoti ir reikšti savo nuomonę.

Bet kokia literatūrinė užduotis, kuri gali prasidėti nuo garso ar žodžio,  ir pateikta kaip žaidimas, gali tapti kūrybinio proceso dalimi. Teigiamų emocijų sužadinimui pasitelksiu vaizduojamojo meno kūrinius bei muziką. Pastebėta, kuomet mokiniams sekasi sklandžiai reikšti mintis, atsiranda pasitikėjimas savo gebėjimais, tikėjimas sėkme, stiprėja kūrybinės galios.

Tikslas -  parodyti lietuvių kalbos įtaką bei svarbą kasdieniame gyvenime, kūrybingo žmogaus išskirtinumą. Stengsiuosi suteikti įvairių žinių, kurios plės akiratį, skatins daryti išvadas, lavins atmintį, dėmesį, sąmoningumą, pastabumą bei kūrybiškumą. Mokiniams bus lengviau pasiruošti lietuvių kalbos olimpiadai, tarptautiniam kalbos „Kengūros“ konkursui, „Olympis“ edukaciniam konkursui.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIO „SKAIČIŲ PASAULIS“ (3 kl.,  Mokytoja Laima Varnavičienė)

2016-2017 m.m. matematikos modulis „Skaičių pasaulis“ skirtas trečių klasių mokiniams, kuriems patinka  loginės, kūrybinės užduotys, siekiantiems ieškoti įvairių uždavinio sprendimo variantų, mėgstantiems argumentuoti ir reikšti savo nuomonę.

Bet kokia matematinė užduotis, pateikta, kaip žaidimas tampa lengvesnis ir nekelia įtampos, sužadina teigiamas emocijas ir tampa patrauklus, atsiranda tikėjimas sėkme, domėjimasis matematika.

Tikslas -  sudominti šiuo mokslu, parodyti, kad matematika gali būti ne tik nuobodi, bet ir įdomi, lavinanti mąstymą, atmintį, dėmesį, sąmoningumą, pastabumą ir kūrybiškumą. Mokiniams bus lengviau pasiruošti matematikos olimpiadai, tarptautiniam „Kengūros“ konkursui, „Olympis“ edukaciniam konkursui.

* * * * *

LIETUVIŲ K. MODULIS „KALBOS LABIRINTAI(4 kl., Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė)

Lietuvių k. modulis „Kalbos labirintai“ - skirtas ketvirtų klasių mokiniams, kurie domisi lietuvių kalba, jos paslaptimis, žmogų supančiu pasauliu ir jo galiomis.

Tikslas sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas, skatinti mokinius mąstyti.

Užsiėmimai skatins mokinių poreikį pažinti, tobulinti klausymo ir kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus. Mokiniai ugdysis gebėjimą analizuoti grožinės literatūros ir dalykinius tekstus, atlikti teksto suvokimo ir teksto kūrimo užduotis. Lavins raštingumą, kūrybiškumą, vaizduotę, mąstymą, dėmesį, pastabumą, turtins žodyną.  Tobulins gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

      Modulio veiklą sudaro trys dalys:
-          Gramatikos paslaptys.
-          Margas tekstų pasaulis.
-          Išraiška ir kūryba.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS „LOGINIŲ UŽDUOČIŲ SPRENDIMO PRAKTIKUMAS“ (4 kl., Mokytoja Jūratė Markūnienė)

Modulis „Loginių užduočių sprendimo praktikumas“ skiriamas gabiesiems ketvirtokams.  Orientuotas į loginio mąstymo ir analitinio sugebėjimo vystymą, kūrybiškumo ugdymą, praktinių įgūdžių įgijimą. Mokiniai susipažins su nestandartinių uždavinių sprendimo metodais, analizuos ir spręs probleminius ir nestandartinius uždavinius, gilins matematikos žinias ir praktiškai jas taikys sprendžiant uždavinius.  Dalyvaus įvairiuose konkursuose, ruošis olimpiadai.

* * * * *

Integruotas matematikos ir informacinių technologijų modulis „IKT INTEGRACIJA MATEMATIKOS PAMOKOSE“ (4 kl., Mokytojos Rasa Balčiūnienė, Ieva Rafael)

Programa skirta ugdyti 4 klasių mokinių matematinius problemų sprendimo, mąstymo ir komunikacinius gebėjimus, padėti išmokti matematines sąvokas ir procedūras taip, kad mokiniai suprastų jų ryšius ir būtų pajėgūs taikyti žinias; sudominti matematika, formuoti teigiamą požiūrį į ją. Užsiėmimų metu mokiniai dirbs su mokomosiomis kompiuterių programomis ir žais edukacinius žaidimus.

* * * * *

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ (5 kl., Mokytoja Inga Turovaitė)

Modulio tikslas: Ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus, kurie sudaro prielaidas sėkmingai mokytis ir veikti įvairiose socialinėse, kultūrinėse situacijose.

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ padės gabiems 5 klasės mokiniams tobulinti gimtosios kalbos žinias ir įgūdžius. Mokiniai dirbdami poromis, grupėse ir individualiai su įvairių metodų pagalba mokysis, kaip įveikti įvairaus sunkumo rašybos, skyrybos, kalbos vartojimo atvejus. Bus siekiama aukštesniojo lygio raštingumo rašant bet kokį tekstą. Taip pat domimasi kalbos kultūra, susipažįstama su jos didžiosiomis klaidomis bei jų taisymo variantais. Bus atkreiptinas dėmesys į lietuvių k. gramatikos įdomybes, į tai, kas daro mūsų kalbą išskirtinę.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS 5 KL. „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“ (mokytoja E.Brikienė).

Modulio tikslas: ugdyti matematinį mąstymą, siekti geresnio matematinio raštingumo.

Modulis skiriamas gabiesiems mokiniams, turintiems labai geras matematines žinias. Šis modulis skirtas nagrinėti sudėtingesnius įvairių skyrių matematikos uždavinius, spręsti probleminius, olimpiadinius uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę reikšmę turi žinojimas ir gilesnis mokymasis.

* * * * *

Anglų kalbos modulis „Anglų kalbos laboratorija“ („English Lab“) (5 kl., Mokytoja Ingrida Kačinskienė)

Modulio tikslas: Lavinti mokinių kalbėjimo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius, tobulinti tarimą, plėsti žodyną.

Uždaviniai: 1. Išmokyti mokinius gauti, teikti ir keistis informacija, idėjomis, nuomonėmis kasdieniniame gyvenime. 2. Plėtoti savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus. 3. Ugdyti klausomo, sakytinio ir rašytinio teksto supratimą.

Šis modulis skirtas 5 klasių mokiniams, norintiems tobulinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius, išmokti nugalėti kalbėjimo baimę ir įgyti kalbinės kompetencijos kasdieninėse situacijose. „Anglų kalbos laboratorija“ atvers vartus į kasdieninės anglų kalbos pasaulį, kuriame kiekvienas žodis turi ypatingą reikšmę ir svarbą, o jų visuma, draugaudama su gramatinėmis sakinių konstrukcijomis, leidžia mokiniams laisvai reikšti mintis. Pagrindinis uždavinys - mokyti mokinius kalbėti įvairiomis temomis, bendrauti tarpusavyje. Šio modulio metu mokysimės ir gilinsime monologinės ir dialoginės kalbos įgūdžius, pasinersime į anglų kalbos žodyno platybes: susipažinsime su skirtingomis to paties žodžio reikšmėmis, kreipsime dėmesį į žodžių daigiareikšmiškumą.

Modulio veikla organizuojama dirbant grupėmis, poromis, naudojant kompiuterines edukacines programas ir kitus kūrybiškus metodus. Daug komunikacinių užduočių (paklausti, paprašyti, paliepti), įvairių žaidybinių, vaidybinių elementų, kūrybinių užduočių, projektinės veiklos.

Linksmos užduotys tikrai neleis jums nuobodžiauti!

* * * * *

EKONOMIKOS MODULIS ŽINGSNIUKAS Į EKONOMIKĄ(4-8 kl., Mokytoja Ieva Rafael)

Mokiniai užsiėmimų metu supažindinami su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis. Per įvairius žaidimus, veiklas jie sužino, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Įkurdami mokomąsias dirbtuvėles ir jas valdydami, mokiniai praktiškai pritaiko ekonomikos sąvokas ir įgyja verslo įgūdžių. Jie nutaria, koks bus jų verslas, gamina bei parduoda savo produkciją (arba teikia paslaugas). Jaunieji ekonomistai pereina visus bendrovės veiklos etapus. Mokiniai mokosi kurti įvairius produktus, atvirukus, dovanėles. 

* * * * *

Integruotas IT ir antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų) MODULIS „Bendraukime užsienio kalbomis“ (8 kl., Mokytojos Rasa Balčiūnienė, Ieva Rafael, Gražina Korkevičienė, Sigita Lizdenienė, Lina Šidlauskienė)

Modulis skirtas 8 kl. mokiniams. Mokiniai bus supažindinti su rusų, vokiečių ar prancūzų kalbos rašymo kompiuteriu taisyklėmis, gebės kurti, rinkti, redaguoti, maketuoti darbus užsienio kalba.

* * * * *

Rengė
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-05-23

* * * * *

2015-2016 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti 2-8 kl. mokiniai lankė modulius:

I pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

II pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

* * * * *

2015-2016 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai lankė modulius:

Lietuvių k., pasaulio pažinimo modulis Kalbos paslaptys (II pusmetis – 1 kl. – mokyt. Aušra Adomaitienė)

Lietuvių k. modulis ,,Raidžių pasaulis (2 kl. – mokyt. Laimutė Adamonienė)

Matematikos modulis ,,Skaičių pasaulis (2 kl. – mokyt. Laima Varnavičienė)

Lietuvių k. modulis ,,Smalsučių šalis (3 kl. – mokyt. Nijolė Gabrielaitienė)

Matematikos modulis ,,Pažinimo vingrybės (3 kl. – mokyt. Edita Montvilienė)

Lietuvių k. modulis ,,Gudrutis“ (4 kl. – mokyt. Aušra Didžgalvienė)

Matematikos modulis ,,Gabių vaikų akademija“ (4 kl. – mokyt. Indra Vinickienė)

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ (I/II pusmečiai – 4-8 kl. – mokyt. Ieva Rafael)

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (6 kl. – mokyt. Evelina Brikienė; 7 kl. – mokyt. Rasa Balčiūnienė)

Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6 kl. – mokyt. Inga Turovaitė, 7 kl. – mokyt. Daiva Šimkuvienė)

Informacinių technologijų ir antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių, prancūzų)  integravimui „Bendraukime užsienio kalbomis“ (I/II pusmečiai – 8 kl. – mokyt. Nijolė Teišerskienė, Gražina Korkevičienė, Vilma Kaktytė, Lina Šidlauskienė, Rasa Balčiūnienė, Ieva Rafael)

Pastaba. Modulių lankymo laikas, vieta bus skelbiama pamokų tvarkaraštyje

* * * * *

Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidžių pasaulis“ (2 kl.). Mokytoja Laimutė Adamonienė

Lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo modulis „Raidžių pasaulyje skirtas 2  klasių mokiniams, kurie domisi lietuvių kalba,  juos supančiu pasauliu ir nori praktinės veiklos metu  pritaikyti sukauptą patirtį, lavinti ir tobulinti savo mąstymą ir kūrybiškumą, įgyti naujų žinių, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Modulio veiklą sudaro dvi dalys:

  • Kūrybos kraitė.
  • Pasaulis aplink mus.
  • Mokiniai tyrinės juos supančią aplinką, atliks kūrybinius darbus.

* * * * *

Matematikos modulis „Skaičių pasaulis“ (2 kl.). Mokytoja Laima Varnavičienė

2015-2016 m.m. matematikos modulis „Skaičių pasaulis“  skirtas antrų klasių mokiniams kaip galimybė stipresniems mokiniams, kuriems patinka kūrybinės, loginės užduotys, siekiantiems ieškoti įvairių uždavinio sprendimo variantų, mėgstantiems diskutuoti, argumentuoti ir reikšti savo nuomonę.  Taikant matematines žaidybines užduotis bus plečiamos ir gilinamos mokinių matematinės žinios.

Tikslas -  mokyti sieti matematiką su supančia aplinka įvairių pratybų metu. Tobulinti matematinius mokėjimus ir įgūdžius, lavinti loginį mąstymą kaip ypatingą intelektualios asmenybės vertybę.

* * * * *

2014-2015 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti 2-8 kl. mokiniai lankė modulius:

I pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

II pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

Akimirkos iš modulių veiklos:

* * * * *

Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidžių pasaulis“ (1 kl., II pusmetis). Mokytoja Laimutė Adamonienė

Modulis „Raidžių pasaulyje” skirtas pirmų klasių mokiniams, kurie domisi lietuvių kalba, skaičiais, juos supančiu pasauliu ir nori praktinės veiklos metu  pritaikyti sukauptą patirtį, lavinti ir tobulinti savo mąstymą ir kūrybiškumą, įgyti naujų žinių, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Modulio veiklą sudaro trys dalys:
-  Kūrybos kraitė.
-  Kelionė po skaičių šalį.
-  Pasaulis aplink mus.

* * * * *

Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.). Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė

2014-2015 m. m. lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ skirtas 2 klasių mokiniams. Tikslas – lavinti kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus bei pažinti mus supantį pasaulį. Veiklą sudaro trys dalys.
„Garsų ir raidžių karalystėje“ susipažįsta su garsų ir raidžių paslaptimis.
„Gramatikos šalyje“ gilina rašybos ir skyrybos žinias.
„Fantazijos pasaulyje“ kuria sveikinimus, linkėjimus.

Keliaudami po šiuos lietuvių kalbos labirintus mokiniai turtina žodyną, lavina vaizduotę, atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus.

* * * * *

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“ (2 kl.). Mokytoja Edita Montvilienė

Antrų klasių mokiniai besidomintys matematika bei pasaulio pažinimu, norintys bendrauti matematinėmis temomis bei turintys norą plačiau pažinti mus supantį pasaulį, noriai priimantys naujoves, faktus turi galybę lankyti matematikos modulį integruotą su pasaulio pažinimu.
Ši programa skatins vaikus matematiką pritaikyti gyvenimo praktikoje, patenkinti poreikį pažinti aplinką, veikti joje, rengtis brandesniam gyvenimui.

* * * * *

Lietuvių k. modulis „Gudrutis” (3 kl.). Mokytoja Aušra Didžgalvienė

2014-2015 m. m. modulis ,,Gudrutis“ skirtas 3 klasių mokiniams. Tikslas – padėti vaikams mokytis:

  • sklandžiai kalbėti;
  • suprasti, ką kalba patys;
  • suprasti, ką kalba kiti;
  • matyti irr suprasti, kas vyksta aplinkui;
  • logiškai ir kūrybiškai mąstyti.

Užsiėmimuose mokiniai ir toliau tobulins savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus. Ruošis lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo olimpiadoms, įvairiems konkursams, konferencijoms, kurs projektus.

* * * * *

Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija” (3 kl.). Mokytoja Indra Vinickienė

Modulis skirtas mokiniams, kurie mėgsta ir myli matematiką, puikiai sutaria su skaičiais. Užsiėmimuose mokiniai lavina praktinius problemų sprendimo įgūdžius, diskutuoja drauge, bendrauja bei žaidžia, sprendžia įvairias  matematines užduotis, kurie lavina mąstymą, atmintį. Lavinamas gebėjimas skaičiuoti mintinai, sprendžiami uždaviniai susiję su vaikams artima aplinka, gamtos pasauliu. Susipažįstama su statistikos elementais, mokomasi skaityti informaciją, ją sisteminti, ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams.

* * * * *

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“ (4 kl.). Mokytoja Aušra Adomaitienė

2014-2015  m.m. modulis „Riešutėliai“  skirtas 4-ų klasių  gabiems mokiniams, kurie nori dalyvauti lietuvių k. konkursuose, olimpiadose. Tikslas- skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra ir supančia aplinka. Programa sudaryta taip, kad mokinys gautų pakankamą kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžių kiekį. Temos derinamos prie vadovėlio išplanavimo, atsižvelgiant į Bendrąsias programas. Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos gramatikos teisingam taikymui, kūrybinėms užduotims ir taisyklingai kalbėsenai.

Veiklą sudaro trys dalys:
„Gramatikos karalystė“- gilina rašybos ir skyrybos žinias.
„Kūrybos įvairovė“ – kuriame pasakojimus, laiškus, pasakas, sakmes, gilinamės į lietuvių tautosaką.
„Projektinė veikla“-  renkame informaciją apie lietuvių rašytojus, mokomės ją sisteminti, pristatyti kitiems.

* * * * *

Matematikos modulis „2 x 2” (4 kl.). Mokytoja Alina Marcinkienė

Matematikos modulis „2 x 2“ skirtas 4-ų klasių mokiniams, kaip papildoma pamoka, skirta stipresniesiems mokiniams, kurie domisi ir geba bendrauti matematinėmis ir gamtamokslinėmis sąvokomis, kurie nori pažinti gamtos pasaulį, kuriems patinka loginės užduotys, netradiciniai uždaviniai, kurie mėgsta skaičiuoti, spręsti, ieškoti sąsajų tarp matematikos ir gamtos mokslo.
Įvairiose matematinės ir gamtamokslinės veiklos srityse įgytos žinios padės mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti toliau sėkmingai mokytis  matematikos ir gamtos dalykų. Mokiniai bendraus ir bendradarbiaus vartodami matematikos ir gamtos mokslo sąvokas, išmoks naudotis matematikos ir gamtos mokslo žodynu ir simboliais, pagal savo intelektines galias įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas, susiformuos ne tik siaurus dalykinius bet ir bendruosius gebėjimus.

* * * * *

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (6 kl.). Mokytoja Evelina Brikienė

Modulio tikslas: ugdyti matematinį mąstymą, siekti geresnio matematinio raštingumo.

Modulis skiriamas gabiesiems mokiniams, turintiems labai geras matematines žinias. Šis modulis skirtas nagrinėti sudėtingesnius įvairių skyrių matematikos uždavinius, spręsti probleminius, olimpiadinius uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę reikšmę turi žinojimas ir gilesnis mokymasis.

* * * * *

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (7 kl.). Mokytoja Rasa Balčiūnienė

Modulis skirtas gabiems mokiniams, kurie nori išmokti spręsti sudėtingesnius matematikos uždavinius, sužinoti matematikos mokslo paslapčių. Įsisavinti naujus sprendimo būdus, gebėti taikyti praktiškai. Mokiniai ruošiami matematikos olimpiadoms, konkursams.

* * * * *

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“

6 kl. - mokytoja Daiva Šimkuvienė; 7 kl. - mokytoja Inga Turovaitė

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ padės gabiems 6,7 klasės mokiniams tobulinti gimtosios kalbos žinias ir įgūdžius I mokslo metų pusmetį. Mokiniai skirs dėmesį sunkesniems rašybos, skyrybos atvejams. Modulio veikla organizuojama dirbant grupėmis, poromis, naudojant interaktyvią lentą, multimediją, kompiuterines edukacines programas ir kitus kūrybiškus metodus. Mokiniai gali išbandyti jėgas dalyvaudami konkursuose, atlikdami olimpiadines užduotis.

Lietuvių kalbos modulio „Gimtosios kalbos šalis“ veiklos rezultatai

* * * * *

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ (5-8 kl.). Mokytoja Ieva Rafael

Mokiniai užsiėmimų metu supažindinami su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis. Per įvairius žaidimus, veiklas jie sužino, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Įkurdami mokomąsias dirbtuvėles ir jas valdydami, mokiniai praktiškai pritaiko ekonomikos sąvokas ir įgyja verslo įgūdžių. Jie nutaria, koks bus jų verslas, gamina bei parduoda savo produkciją (arba teikia paslaugas). Jaunieji ekonomistai pereina visus bendrovės veiklos etapus. Mokiniai mokosi kurti įvairius produktus, atvirukus, dovanėles.

Patarimai kaip geriau tvarkyti savo pinigus padės mokiniams išmokti priimti geresnius sprendimus, kaip užsidirbti, leisti, taupyti, skolintis ir skolinti bei valdyti pinigus.
Užsiėmimų metu mokiniai sprendžia matematikos ekonominio pobūdžio uždavinius, gilina savo žinias darbe su IKT.
Mokiniai dalyvauja Finansinio raštingumo olimpiadoje, Tarptautinės verslumo savaitės, mokyklos ir už jos ribų renginiuose.
Pradėję mokytis ekonomikos, mokiniai galės geriau orientuotis juos supančioje tikrovėje, greičiau suvokti aukštesnėse klasėse nagrinėjamas abstraktesnes sąvokas ir dėsnius.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2013-2014 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai lankė modulius:

* * * * *

Klubas ,,Gudrutis“ (2 kl.), mokytoja Aušra Didžgalvienė

Užsiėmimuose mokiniai vykdo grupinę bei individualią veiklą, lavina praktinius problemų sprendimo įgūdžius, diskutuoja drauge, bendrauja bei žaidžia. Jų metu remiamasi protui įprastais mokymosi būdais: emocijomis, jutimais, smalsumu (,,Kodėlčiukų medis“), kūrybiškumu (,,O jeigu...“, ,,Kodėl gi ne?“).
Jūsų vaikas, lankantis modulį „Gudrutis“, kartu su mokytoja kuria sėkmingo mokymosi formulę:

E+J+S+K=sėkmingas mokymasis,
kur E- emocijos, J- jutimai, S- smalsumas, K- kūrybiškumas.

2013 – 2014 m. m. modulis „Gudrutis“ buvo skirtas 2 klasių mokiniams. Modulį lankė 18 antrokų, kurie domėjosi ir analizavo lietuvių kalbos vartojimo sritis: rašybą, žodžių darybą, fonetiką, sintaksę, kurie tikėjo savo kūrybinėmis galiomis, norėjo pažinti gamtos pasaulį.

Mokiniai tobulino savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus. Mokėsi reikšti mintis taisyklinga kalba. Dalyvavo respublikinėse mokinių konferencijose, konkursuose, projektuose.

* * * * * 

Lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo modulis ,,Smalsučių šalis“ (1 kl.), mokytoja Nijolė Gabrielaitienė

Užsiėmimuose vaikai vykdo grupinę bei individualią veiklą, kuri skatina  pažinti savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus ir juos tobulinti. Veiklą sudaro trys dalys.
„Tautosakos karalystėje“ prisimena patarles, priežodžius, erzinimus, greitakalbes, mįsles ir minkles, senolių pamokymus.
„Gramatikos šalyje“ gilina rašybos ir skyrybos žinias.
„Fantazijos pasaulyje“ kuria pasakojimus, sveikinimus, linkėjimus.
Keliaudami po šiuos lietuvių kalbos labirintus vaikai turtina žodyną, lavina vaizduotę, atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus.

* * * * *  

Matematikos modulis ,,Sukit, sukit galveles“ (3-4 kl.), mokytoja Irena Rimkienė

Modulis skirtas mokiniams, kurie mėgsta ir myli matematiką, puikiai sutaria su skaičiais. Modulio užsiėmimuose mokiniai žaidžia matematinius žaidimus, kurie lavina mąstymą, atmintį. Lavinamas gebėjimas skaičiuoti mintinai, sprendžiami uždaviniai susiję su vaikams artima aplinka. Susipažįstama su statistikos elementais, mokomasi skaityti informaciją, ją sisteminti, ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams.

Modulio „Sukit, sukit galveles“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Lietuvių k. modulis ,,Riešutėliai“ (3-4 kl.), mokytoja Aušra Adomaitienė

Užsiėmimuose vaikai gilina lietuvių kalbos žinias, diskutuoja drauge, bendrauja bei žaidžia. Jų metu remiamasi netradiciniais  mokymosi metodais:dalyvavimas projektuose, minčių lietus, žaidimų metodas, inscenizavimas, nebaigtų sakinių metodas. Jūsų vaikas, lankantis modulį „Riešutėliai“, kartu su mokytoja kuria mįsles, kryžiažodžius, ketureilius, sistemina juos knygelėse, rašo laišką Kalėdų seneliui, ruošiasi lietuvių k. olimpiadoms, konkursams.

Modulio „Riešutėliai“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (6-7 kl.), mokytojos Vidmantė Žegunienė, Evelina Brikienė

Modulis skirtas mokiniams, kurie myli matematiką, nori sužinoti matematikos paslapčių: naujų sprendimo būdų, išmokti spręsti įdomius ir netikėtus, pamokose nenagrinėjamus uždavinius. Mokiniai ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams.

* * * * *  

Ekonomikos  modulis „Pasirinkimų šalis“ (5-7 kl.), mokytoja Ieva Rafael

Mokiniai užsiėmimų metu supažindinami su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis, per įvairius žaidimus, veiklas jie sužino, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Jie mokosi kurti įvairius produktus, jų pakuotes, atvirukus, dovanėles, dalyvauja Finansinio raštingumo olimpiadoje, Tarptautinės verslumo savaitės, mokyklos ir už jos ribų renginiuose.

Modulio „Pasirinkimų šalis“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6 kl.), mokytoja Inga Turovaitė

Užsiėmimuose vaikai vykdo veiklą, kuri skatina  pažinti savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus ir juos tobulinti, ruošiasi lietuvių k. olimpiadoms, įvairiems konkursams. Modulio pabaigoje mokiniai dalyvauja viktorinoje „Protų mūšis“. Modulio veiklą sudaro keturios dalys:
Kalba kaip sistema (Garsyno įtvirtinimas, sunkesni fonetinio nagrinėjimo ir rašybos atvejai, kirčiavimas);
Žodžių darybos lobynas (Sudurtiniai žodžiai ir jų rašyba, vedinių rašyba);
Įvardžiuotinių formų rašyba;
Skyrybos pratybos.

Modulio „Gimtosios kalbos šalis“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (7 kl.), mokytoja Daiva Šimkuvienė

Užsiėmimuose vaikai vykdo grupinę bei individualią veiklą, kuri skatina  pažinti savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus ir juos tobulinti, ruošiasi lietuvių k. olimpiadoms, įvairiems konkursams. Modulio pabaigoje mokiniai dalyvauja viktorinoje „Protų mūšis“. Modulio veiklą sudaro trys dalys:
Mano gebėjimai (Gramatikos iššūkis, sunkesni fonetinio nagrinėjimo,  kirčiavimo,  kamieno rašybos, galūnės rašybos atvejai, vientisinio ir sudėtinio sakinio struktūra, skyrybos ypatumai);
Gramatikos labirintai (Įvardžių klasifikacija pagal reikšmę ir struktūrinius požymius. Įvardis tekste, neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų daryba, kaityba, vartojimas, sunkesni dalyvio rašybos ir skyrybos atvejai, dalelyčių rašymas kartu, Kaip išvengti skaitvardžio vartojimo klaidų?);
Kai tekstas atgyja (skaitau, suvokiu, kuriu).

Modulio „Gimtosios kalbos šalis“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *

Integruotas antrosios užsienio (rusų, prancūzų, vokiečių) kalbos ir informacinių technologijų „Bendraukime užsienio kalbomis“ modulis (8 kl.) 2013-2014 m.m.

Modulio „Bendraukime užsienio kalbomis“ veiklos pristatymas

* * * * *

Informaciją atnaujino R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2014-06-16