Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programas.

Kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas pagal NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m.gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2018-2019 m.m. ugdymo planas.

* * * * *

 

Progimnazijoje teikiama išskirtinė galimybė mokiniams – sužinoti, išmokti, susipažinti – lankyti dalykų modulius (užsiėmimų laikas nurodomas pamokų tvarkaraštyje).

 

Mokytojų konsultavimo tvarkaraštis. Plačiau...

* * * * *

 

Vestos atviros pamokos 2018 m.

Vestos atviros pamokos 2017 m.

Vestos atviros pamokos: 2016 m.

 

* * * * *

2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Mokyklos ugdymo plano tikslas – 2017-2018 mokslo metų mokyklos ugdymo plano tikslas – teikti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimą ir vykdyti mokinių poreikius atitinkančią neformaliojo švietimo veiklą, kuriant modernią, saugią, demokratiškais principais grindžiamą ugdymo(si) aplinką.

Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

1. Užtikrinti mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos teikimą: suteikti pagalbą tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi, ilgesnį laiką nelankiusiems mokykloms, mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų  turintiems mokiniams;

2.  Skirti  didesnį dėmesį ugdymo proceso diferencijavimui ir individualizavimui, vykdyti individualios mokinio pažangos (žinių ir vertybinių nuostatų) stebėseną, rezultatų aptarimą, sprendimų priėmimą, pritaikyti ugdymo turinį skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, poreikiams, mokymosi stiliams;

3. Tobulinti ugdymo proceso organizavimą aukštesnių mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo reikalaujančia tiriamąja ir kūrybine veikla, personalizuotai vadovauti mokinio mokymuisi, tikslingai taikyti ugdymo būdus ir metodus, IKT priemones;

4. Stiprinti mokinių motyvaciją kryptingai veikti, siekti savivaldžio mokymosi, aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, mokinių asmeninių, humanistinėmis vertybėmis grindžiamų tikslų, įgyvendinimo;

5. Užtikrinti mokinių mokymo(si) krūvio reguliavimą, laikytis vieningų mokomųjų dalykų mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijų, užtikrinti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą;

6.  Planingai vykdyti tarpdalykinę, prevencinių ir kitų programų integraciją, mokinių socialinių kompetencijų ugdymą, įtraukiant progimnazijos bendruomenę, socialinius partnerius;

7. Tęsti ugdymo veiklos, lankomumo (pamokų, būrelių, konsultacijų, modulių), namų darbų skyrimo ir kontrolinių darbų rašymo stebėseną;

8. Organizuoti temines klasės valandėles, renginius, projektus, skirtus lietuvių kalbos puoselėjimui, mokinių problemų sprendimui;

9. Plėsti ugdymo proceso organizavimą mokyklos ir miesto edukacinėse erdvėse;

10. Vykdyti mokinių poreikius ir polinkius, mokyklos tradicijas atitinkančias neformaliojo švietimo programas;

11. Tęsti kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos ir neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ vykdymą;

12. Vykdyti įvairiapusį, inovatyvų mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės auklėtojų, mokytojų, socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą;

13. Tęsti formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus „Pradinio dailės ugdymo programos“ vykdymą pirmose – ketvirtose klasėse;

14. Vykdyti ugdymo veiklos stebėseną, atlikti ugdymo turinio veiksmingumo nustatymo tyrimą, analizuoti rezultatus, dalintis patirtimi, pristatyti vykdytos sklaidos rezultatus;

15. Telkti mokytojus kolegialumo stiprinimui, ugdymo rezultatų aptarimui, sukurti metodines skaitmenines priemones (pamokų „banką“), skatinančias ugdymo proceso modernizavimo įgyvendinimą.

 * * * * *

Pamokų laikas (1 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 35 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.35                        
2 pamoka                            8.55 - 9.30                                    
3 pamoka                            9.50 - 10.25                                 
4 pamoka                           10.55 - 11.30                                 
5 pamoka                           12.00 - 12.35                                

Pamokų laikas (2-8 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 45 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.45                                                                
2 pamoka                            8.55 - 9.40                                                               
3 pamoka                            9.50 - 10.35                                                          
4 pamoka                           10.55 - 11.40                                                           
5 pamoka                           12.00 - 12.45                                                       

6 pamoka                           12.55 - 13.40                                                  
7 pamoka                           13.50 - 14.35                                                   
8 pamoka                           14.45 - 15.30                                                 
9 pamoka                           15.40 - 16.25     

* * * * * 

2019-02-01

Atnaujinta