Moduliai

 

2019-2020 mokslo metais 1-8 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius.

MODULIŲ SĄRAŠAS (Rengiama)

 

* * * * *

2017-2018 mokslo metais 1-6 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

Anglų kalbos modulis „Hello, English!“ (1 kl.). Mokytoja Jūratė Pocienė

Matematikos modulis „ĮDOMIOJI MATEMATIKA“ (2 kl.). Mokytoja Indra Vinickienė

Lietuvių kalbos modulis  „RAŠINIO DĖLIONĖ“ (2 kl.). Mokytoja Aušra Didžgalvienė

Lietuvių k. modulis „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ (3 kl.). Mokytoja Aušra Adomaitienė

Matematikos modulis „2x2“ (3 kl.). Mokytoja Alina Marcinkienė

Lietuvių kalbos modulis „ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ (4 kl.). Mokytoja Kristina Vaidilienė

Matematikos modulis „SKAIČIŲ PASAULIS“ (4 kl.). Mokytoja Laima Varnavičienė

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis „KALBOS IR LITERATŪROS PASLAPTYS“ (5 kl.). Mokytoja Birutė Petkuvienė

Anglų kalbos modulis „Anglų kalbos laboratorija“ („ENGLISH LAB“) (5 kl.). Mokytoja Ingrida Kačinskienė

Matematikos modulis „ĮDOMIOJI MATEMATIKA“ (5 kl.). Mokytoja Vidmantė Žegunienė

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ (6 kl.). Mokytoja Inga Turovaitė

Anglų kalbos modulis „LET‘S IMPROVE OUR WORDPOWER“ („Šnekamoji anglų kalba“) (6 kl.). Mokytoja Ingrida Kačinskienė

Matematikos modulis  „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“(6 kl.). Mokytoja Evelina Brikienė

Ekonomikos modulis „ŽINGSNIUKAS Į EKONOMIKĄ“ (4-8 kl.). Mokytoja Ieva Rafael

* * * * *

Pastaba. Modulių lankymo laikas skelbiamas pamokų tvarkaraštyje;

* * * * *
MODULIŲ ANOTACIJOS:

ANGLŲ KALBOS MODULIS  „Hello, English!“ (1 kl.). Mokytoja Jūratė Pocienė

Pradedant mokytis anglų kalbos labai dažnai susiduriama su pagrindine kalbos mokymosi problema – jos rašybos ir tarimo skirtumais, baime kalbėti prieš auditoriją.

Šis anglų kalbos modulis „Hello, English!“ – puiki proga patiems mažiausiems, jau turintiems minimalius anglų kalbos pagrindus, susipažinti su kalbos ypatybėmis ir skirtumais, įtvirtinti žinias ir pasiruošti tolimesnei mokymosi ateičiai.

Mokiniai ne tik susipažins su anglų kalbos raidėmis, rašyba, bet ir su jos garsynu. Taip pat jie suformuos reikalingiausių žodžių, frazių aktyvųjį žodyną, pagerins kalbėjimo įgūdžius atlikdami ir pristatydami savo pačių kurtus projektus. Norėdami įtvirtinti žinias, jie atliks kūrybines užduotis, išmoks pirmąsias daineles, eilėraštukus, o klausydamiesi istorijų – lavins kūrybinę vaizduotę bei mąstymo įgūdžius.

Tad nelauk ir pradėk mėgautis užsienio kalba jau dabar!

* * * * *

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS  RAŠINIO DĖLIONĖ“ 2 KLASĖS MOKINIAMS. MOKYTOJA AUŠRA DIDŽGALVIENĖ

Užsiėmimai skiriami gabiesiems antrų klasių mokiniams, siekiant juos aktyviau įtraukti į veiklą, skatinti jų iniciatyvumą, kūrybiškumą, ugdyti atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas.

Parašyti rašinį – iššūkis kiekvienam mokiniui. Modulio programa orientuota į teorinių žinių kartojimą bei praktinių įgūdžių įsivertinimą.

Patarimai ir praktinės užduotys, vertinimas ir įsivertinimas, pavyzdžių analizė, redagavimas, citavimas ir perfrazavimas, kalbos taisyklingumas, žodyno turtinimas, pastraipos kūrimo principai.

* * * * * 

MATEMATIKOS MODULIS „ĮDOMIOJI MATEMATIKA2 KLASĖS MOKINIAMS. MOKYTOJA  INDRA VINICKIENĖ

Bet kokia matematinė užduotis, pateikta, kaip žaidimas tampa lengvesnis, sužadina teigiamas emocijas ir tampa patrauklus, atsiranda, domėjimasis matematika, tikėjimas sėkme.

Modulio programos mokymosi tikslas -  gerai išmokyti skaičiuoti, kad mokiniai galėtų atlikti įvairius veiksmus . Susisteminti ir pakartoti pagrindinės mokyklos matematikos kursą, likviduoti turimas spragas, Užsiėmimų metu bus mokoma atlikti užduotis, taisyklingai vartoti matematinius terminus ir simbolius, logiškai mąstyti, apibendrinti sąvokas, argumentuoti, įrodinėti. Bus sprendžiami įvairūs uždaviniai, žaidžiami loginiai žaidimai, testai. Mokysimės logiškai mąstyti, kūrybiškai žiūrėti į užduotį.

* * * * *

LIETUVIŲ K. MODULIS „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ 3 KLASĖS MOKINIAMS. MOKYTOJA AUŠRA ADOMAITIENĖ

2017-2018  m. m. lietuvių k. modulis „Žaidžiu ir mokausi lietuvių kalbos“ skirtas 3 klasių  gabiems mokiniams, kurie nori dalyvauti lietuvių k. konkursuose, olimpiadose, pagilinti lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo žinias.

Tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra ir supančia aplinka. Programa sudaryta taip, kad mokinys gautų pakankamą kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžių kiekį. Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos gramatikos teisingam taikymui, kūrybinėms užduotims ir taisyklingai kalbėsenai.

Modulis skiriamas III klasių mokiniams. Modulio paskirtis – pakartoti gramatikos taisykles, detaliau išanalizuoti sudėtingesnius atvejus, susisteminti gramatines žinias. Pagrindinis uždavinys yra išmokyti mokinius teisingai vartoti pagrindines gramatines kategorijas: veiksmažodį, daiktavardį, būdvardį, prieveiksmį, įvardį, prielinksnį. Žaidybinėse užduotyse esantys nauji kalbos faktai bus reikalingi pamokų metu. Bus mokoma tikslingai pasirinkti ir efektyviai taikyti skaitymo strategijas bei atlikti sudėtingesnes užduotis; suprasti įvairaus pobūdžio tekstus, atitinkančius ugdymo programą bei mokinio patirtį,  kūrybiškai reikšti mintis raštu.

* * * * * 

MATEMATIKOS MODULIS „2X2“  3 KLASĖS MOKINIAMS. MOKYTOJA ALINA MARCINKIENĖ

Matematikos modulis „2x2“ skirtas 3-ų klasių mokiniams, kaip papildoma pamoka, skirta stipresniesiems mokiniams, kurie domisi ir geba bendrauti matematinėmis ir gamtamokslinėmis sąvokomis, kurie nori pažinti gamtos pasaulį, kuriems patinka loginės užduotys, netradiciniai uždaviniai, kurie mėgsta skaičiuoti, spręsti, ieškoti sąsajų tarp matematikos ir gamtos mokslo.

Įvairiose matematinės ir gamtamokslinės veiklos srityse įgytos žinios padės mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti toliau sėkmingai mokytis  matematikos ir gamtos dalykų. Mokiniai bendraus ir bendradarbiaus vartodami matematikos ir gamtos mokslo sąvokas, mokysis naudotis matematikos ir gamtos mokslo žodynu ir simboliais, pagal savo amžių,  intelektines galias įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas, susiformuos ne tik siaurus dalykinius bet ir bendruosius gebėjimus.

* * * * *  

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ 4 KLASĖS MOKINIAMS. MOKYTOJA KRISTINA VAIDILIENĖ

Lietuvių kalbos modulis „Žaidžiu žodžiu“ skirtas ketvirtų klasių mokiniams. Tai papildoma pamoka  stipresniems mokiniams, kuriems patinka  skaityti knygas, gebantiems raiškiai perskaityti ir pristatyti savo bei kitų autorių kūrybą, gilintis į teksto sudarymo struktūrą, nagrinėti pateiktus tekstus, samprotauti, kurti grožinius eiliuotus bei prozos kūrinėlius, argumentuoti ir reikšti savo nuomonę.  

Tikslas -  parodyti lietuvių kalbos įtaką bei svarbą kasdieniame gyvenime, kūrybingo žmogaus išskirtinumą. Stengsiuosi suteikti įvairių žinių, kurios plės akiratį, skatins daryti išvadas, lavins atmintį, dėmesį, sąmoningumą, pastabumą bei kūrybiškumą, plės žodyną.  Bet kokia literatūrinė užduotis,  pateikta kaip žaidimas, gali  tapti kūrybinio proceso dalimi. Praėjusių metų patirtis skatina toliau gilintis ir siekti plėsti modulį lankančių mokinių kūrybinius gebėjimus, nes anketinėje apklausoje mokiniai nurodė, kad geriau sekasi rimuoti ir patinka kurti eilėraščius. Teigiamų emocijų sužadinimui pasitelksiu vaizduojamojo meno kūrinius (taip pat labai patikusi veikla, kai kūrinius skaitė aktoriai - CD). Pastebėta, kuomet mokiniams sekasi sklandžiai reikšti mintis, turtėja žodynas, atsiranda pasitikėjimas savo gebėjimais, tikėjimas sėkme, stiprėja kūrybinės galios. Tai skatina dalyvauti raiškaus skaitymo ar kūrybinėse popietėse, ko sieksiu ir kitąmet. Didesnį dėmesį skirsiu modulio veiklos sklaidai.

Mokiniams bus lengviau pasiruošti lietuvių kalbos olimpiadai, tarptautiniam kalbos „Kengūros“ konkursui, „Olympis“ edukaciniam konkursui.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIŲ PASAULIS“ 4 KLASĖS MOKINIAMS. MOKYTOJA LAIMA VARNAVIČIENĖ

Tikslas – skatinti domėjimąsi matematikos mokslu, gilinti žinias šioje srityje, patirti ieškojimų, atradimų ir kūrybos džiaugsmą.

2017-2018 m.m. matematikos modulis „Skaičių pasaulis“ skirtas ketvirtų klasių mokiniams kaip papildoma pamoka gabesniems matematikai. Kiekviena veikla organizuojama taip, kad būtų prasminga, svarbi, įdomi, lavinanti ugdytinio gebėjimus, medžiaga - įvairi. Matematiniai žaidimai, rimtą matematikos mokslą padaro įdomų, patrauklų ir produktyvų. Modulyje mokiniai toliau tobulins anksčiau įgytas matematines žinias, gebėjimus bei vaizdinius. Domėsis matematika, kuri lavins jų erdvinį ir loginį mąstymą, matematinę atmintį,  kūrybiškumą, vaizduotę, pastabumą, nuovokumą, greitą orientaciją, atkaklumą ir kantrybę. Dalyvaudami įvairioje veikloje jie mokysis stebėti ir gretinti, atskleisti nesudėtingus matematinius dėsningumus ir spėlioti, bandyti bei tikrinti ir atlikti tyrimus.

Mokiniams bus lengviau pasiruošti matematikos olimpiadai, tarptautiniam „Kengūros“ konkursui, „Olympis“ edukaciniam konkursui.

* * * * * 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MODULIS „KALBOS IR LITERATŪROS PASLAPTYS“ 5 KLASĖS MOKINIAMS. MOKYTOJA BIRUTĖ PETKUVIENĖ

Modulio tikslas: Ugdyti mokinių kalbinius ir literatūrinius gebėjimus, leidžiančius taisyklingai vartoti gimtąją kalbą ir empatiškai suvokti literatūros kūrinį įvairiose socialinėse situacijose.  

Uždaviniai:
Ugdyti bendrąjį  kalbos taisyklingumo poreikį.
Lavinti literatūros kūrinio skaitymo ir analizavimo įgūdžius.
Tobulinti mokinių kalbinę saviraišką.

Lietuvių kalbos modulis „Kalbos ir literatūros paslaptys“ yra skiriamas lietuvių kalbos mokomajam dalykui gilinti. Jis sudarys galimybes gabiems 5 klasės mokiniams tobulinti kalbos ir literatūros žinias. Modulį sudarys du mokymo(si) blokai: kalbinis ir literatūrinis. Pirmąjį pusmetį mokiniai tobulins savo skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus (praktika rodo, kad būtent teksto skaitymo ir suvokimo testai ypač sunkiai suvokiami „technologijų amžiaus“ vaikams, nes pripratę prie greitai ir įvairiais būdais gaunamų informacijos srautų, jie sunkiau geba susikaupti ir įsiskaityti į tradicinį tekstą). O antrą pusmetį gilindami kalbinius įgūdžius, penktokai įvairiais būdais ir metodais gerins savo kalbines kompetencijas: sužinos leksikos, fonetikos, kalbos dalių, žodžių sudėties įdomybių.

Taigi, modulis „Kalbos ir literatūros paslaptys“ 5 kl. mokiniams žaismingai ir netradiciškai padės suvokti ne tik teorinę medžiagą, bet ir praktinius dalykus.

* * * * * 

MATEMATIKOS MODULIS „ĮDOMIOJI MATEMATIKA“ 5 KLASIŲ MOKINIAMS. MOKYTOJA VIDMANTĖ ŽEGUNIENĖ

Tikslas: ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, siekti geresnio matematinio raštingumo.

Uždaviniai:
supažindinti su nestandartinių uždavinių sprendimo strategijomis;
mokyti analizuoti uždavinių sąlygas, kurti matematinius modelius;
mokyti susidaryti uždavinio sprendimo planą, jį racionaliai realizuoti;
mokyti apibendrinti įvairių uždavinių sprendimo būdus, taikyti praktinėms ir teorinėms problemoms spręsti.

Programa skiriama gabiesiems mokiniams, turintiems labai geras matematines žinias. Ši programa skirta nagrinėti sudėtingesnius įvairių skyrių matematikos uždavinius, spręsti probleminius, olimpiadinius uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę reikšmę turi žinojimas ir gilesnis mokymasis.

* * * * * 

ANGLŲ KALBOS MODULIS „ANGLŲ KALBOS LABORATORIJA“ („ENGLISH LAB“) 5 KLASIŲ MOKINIAMS. MOKYTOJA INGRIDA KAČINSKIENĖ

Modulio tikslas: Lavinti mokinių kalbėjimo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius, tobulinti tarimą, plėsti žodyną.

Uždaviniai:
Išmokyti mokinius gauti, teikti ir keistis informacija, idėjomis, nuomonėmis kasdieniniame gyvenime.
Plėtoti savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus.
Ugdyti klausomo, sakytinio ir rašytinio teksto supratimą.

Šis modulis skirtas 5 klasių mokiniams, norintiems tobulinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius, išmokti nugalėti kalbėjimo baimę ir įgyti kalbinės kompetencijos kasdieninėse situacijose. „Anglų kalbos laboratorija“ atvers vartus į kasdieninės anglų kalbos pasaulį, kuriame kiekvienas žodis turi ypatingą reikšmę ir svarbą, o jų visuma, draugaudama su gramatinėmis sakinių konstrukcijomis, leidžia mokiniams laisvai reikšti mintis. Pagrindinis uždavinys - mokyti mokinius kalbėti įvairiomis temomis, bendrauti tarpusavyje. Šio modulio metu mokysimės ir gilinsime monologinės ir dialoginės kalbos įgūdžius, pasinersime į anglų kalbos žodyno platybes: susipažinsime su skirtingomis to paties žodžio reikšmėmis, kreipsime dėmesį į žodžių daigiareikšmiškumą.

Modulio veikla organizuojama dirbant grupėmis, poromis, naudojant kompiuterines edukacines programas ir kitus kūrybiškus metodus. Daug komunikacinių užduočių (paklausti, paprašyti, paliepti), įvairių žaidybinių, vaidybinių elementų, kūrybinių užduočių, projektinės veiklos.

Linksmos užduotys tikrai neleis jums nuobodžiauti!

* * * * * 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MODULIS „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ 6 KLASIŲ MOKINIAMS. LIETUVIŲ K. MOKYTOJA INGA TUROVAITĖ

Modulio tikslas: Ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus, kurie sudaro prielaidas sėkmingai mokytis ir veikti įvairiose socialinėse, kultūrinėse situacijose.

Uždaviniai:
Ugdyti raštingumą, kalbos vartojimą.
Mokyto mokinius mokytis aktyviai bendradarbiaujant, praktiškai veikiant, naudojant IKT.
Lavinti įgūdžius vertinti ir įsivertinti.

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ padės gabiems 6 klasės mokiniams tęsti gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių tobulinimą. Mokiniai dirbdami poromis, grupėse ir individuliai su įvairių metodų pagalba mokysis, kaip įveikti įvairaus sunkumo rašybos, skyrybos, kalbos vartojimo atvejus. Bus siekiama aukštesniojo lygio raštingumo rašant bet kokį tekstą. Taip pat domimasi kalbos kultūra, susipažįstama su jos didžiosiomis klaidomis bei jų taisymo variantais. Bus atkreiptinas dėmesys į lietuvių k. gramatikos įdomybes, į tai, kas daro mūsų kalbą išskirtinę.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“ 6 KLASIŲ MOKINIAMS. MOKYTOJA EVELINA BRIKIENĖ

Tikslas: ugdyti matematinį mąstymą, siekti geresnio matematinio raštingumo.

Uždaviniai:
supažindinti su nestandartinių uždavinių sprendimo strategijomis;
mokyti analizuoti uždavinių sąlygas, kurti matematinius modelius;
mokyti susidaryti uždavinio sprendimo planą, jį racionaliai realizuoti;
mokyti apibendrinti įvairių uždavinių sprendimo būdus, taikyti praktinėms ir teorinėms problemoms spręsti.

Programa skiriama mokiniams, turintiems geras matematines žinias. Ši programa, skiriama nagrinėti sudėtingesnius įvairių skyrių matematikos uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę reikšmę turi žinojimas ir gilesnis mokymasis.

* * * * * 

ANGLŲ KALBOS MODULIS „LET‘S IMPROVE OUR WORDPOWER“ („ŠNEKAMOJI ANGLŲ KALBA“) 6 KLASIŲ MOKINIAMS. MOKYTOJA INGRIDA KAČINSKIENĖ

Modulio tikslas: Lavinti mokinių kalbėjimo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius, plėsti žodyną.

Uždaviniai:
Tobulinti mokinių šnekamosios anglų kalbos įgūdžius.
Išmokyti mokinius gauti, teikti ir keistis informacija, idėjomis, nuomonėmis kasdieniniame gyvenime.
Plėtoti savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus.

Anglų kalbos modulis „Let‘s Improve our Wordpower“ skirtas 6 klasių mokiniams, kurie nori tobulinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius, įgyti daugiau pasitikėjimo reiškiant savo mintis angliškai. Pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių kalbinės kompetencijos ugdymui, žodyno plėtimui: frazeologizmų, idiomų, frazinių veiksmažodžių, sinonimų mokymui bei praktiniam jų taikymui.

Modulio metu mokiniai turės galimybę atlikti įvairias praktines kalbines užduotis: dialogus, pokalbius telefonu, dalyvaus diskusijose, rengs ir pristatys projektus įvairiomis temomis, atliks kitas kūrybines užduotis.

Medžiagos įsisavinimui mokiniai naudosis tokiomis interaktyviomis mokomosiomis programėlėmis kaip Kahoot,  Learning Apps, Quizlet.

------------------------------

2016-2017 m. m.  gabių mokinių ugdymui skirti moduliai:

LIETUVIŲ K. MODULIS „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Aušra Adomaitienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 211 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „2+2“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Alina Marcinkienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 307 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS ,,ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Kristina Vaidilienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 310 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIŲ PASAULIS“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Laima Varnavičienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 304 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS „KALBOS LABIRINTAI“  4 kl. mokiniams. Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 305 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „LOGINIŲ UŽDUOČIŲ SPRENDIMO PRAKTIKUMAS“ 4 kl. mokiniams. Mokytoja Jūratė Markūnienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 215 kab.)

ANGLŲ KALBOS MODULIS „ANGLŲ KALBOS LABORATORIJA“ („ENGLISH LAB“) 5 kl. mokiniams. Mokytoja Ingrida Kačinskienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 317a kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Evelina Brikienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 327 kab.)

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Inga Turovaitė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 321 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ (2 kl., Mokytoja Aušra Adomaitienė)

2016-2017  m. m. lietuvių k. modulis „Žaidžiu ir mokausi lietuvių kalbos“ skirtas 2 klasių  gabiems mokiniams, kurie nori dalyvauti lietuvių k. konkursuose, olimpiadose.

Tikslas - skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra ir supančia aplinka. Programa sudaryta taip, kad mokinys gautų pakankamą kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžių kiekį. Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos gramatikos teisingam taikymui, kūrybinėms užduotims ir taisyklingai kalbėsenai.

Modulio programa leis kartoti išeitą medžiagą tik įdomesne forma. Sunkesni rašybos atvejai bus išmokti nejučia. Žaidybinėse užduotyse esantys nauji kalbos faktai bus reikalingi pamokų metu. Vaizdinga patarlių ir priežodžių raiška turtins mokinių stilių, padės kuriant įvairius rašinius. Vaidybinės užduotys lavins intonaciją, mokiniai įgis kalbėjimo auditorijai įgūdžių. Tuo pačiu užduotys lavins loginį mąstymą. Žaidimai nebus savitiksliai, modulio medžiaga pritaikyta kartoti ir įtvirtinti lietuvių kalbos mokomąją programą.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS „2+2“ (2 kl., Mokytoja Alina Marcinkienė)

Matematikos modulis „2+2“ skirtas 2 klasių stipresniesiems mokiniams, kurie domisi ir geba bendrauti matematinėmis ir gamtamokslinėmis sąvokomis, kurie nori pažinti gamtos pasaulį, kuriems patinka loginės užduotys, netradiciniai uždaviniai, kurie mėgsta skaičiuoti, spręsti, ieškoti sąsajų tarp matematikos ir gamtos mokslo.

Įvairiose matematinės ir gamtamokslinės veiklos srityse įgytos žinios padės mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti toliau sėkmingai mokytis  matematikos ir gamtos dalykų. Mokiniai bendraus ir bendradarbiaus vartodami matematikos ir gamtos mokslo sąvokas, mokysis naudotis matematikos ir gamtos mokslo žodynu ir simboliais, pagal savo amžių,  intelektines galias įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas, susiformuos ne tik siaurus dalykinius bet ir bendruosius gebėjimus.

* * * * *

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ (3 kl., Mokytoja Kristina Vaidilienė)

Lietuvių kalbos modulis „Žaidžiu žodžiu“ 2016-2017 m.m. skirtas 3 klasių stipresniems mokiniams, kuriems patinka skaityti knygas, gebantiems raiškiai perskaityti ir pristatyti savo bei kitų autorių kūrybą, gilintis į teksto sudarymo struktūrą, nagrinėti pateiktus tekstus, samprotauti, kurti grožinius eiliuotus bei prozos kūrinėlius, argumentuoti ir reikšti savo nuomonę.

Bet kokia literatūrinė užduotis, kuri gali prasidėti nuo garso ar žodžio,  ir pateikta kaip žaidimas, gali tapti kūrybinio proceso dalimi. Teigiamų emocijų sužadinimui pasitelksiu vaizduojamojo meno kūrinius bei muziką. Pastebėta, kuomet mokiniams sekasi sklandžiai reikšti mintis, atsiranda pasitikėjimas savo gebėjimais, tikėjimas sėkme, stiprėja kūrybinės galios.

Tikslas -  parodyti lietuvių kalbos įtaką bei svarbą kasdieniame gyvenime, kūrybingo žmogaus išskirtinumą. Stengsiuosi suteikti įvairių žinių, kurios plės akiratį, skatins daryti išvadas, lavins atmintį, dėmesį, sąmoningumą, pastabumą bei kūrybiškumą. Mokiniams bus lengviau pasiruošti lietuvių kalbos olimpiadai, tarptautiniam kalbos „Kengūros“ konkursui, „Olympis“ edukaciniam konkursui.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIO „SKAIČIŲ PASAULIS“ (3 kl.,  Mokytoja Laima Varnavičienė)

2016-2017 m.m. matematikos modulis „Skaičių pasaulis“ skirtas trečių klasių mokiniams, kuriems patinka  loginės, kūrybinės užduotys, siekiantiems ieškoti įvairių uždavinio sprendimo variantų, mėgstantiems argumentuoti ir reikšti savo nuomonę.

Bet kokia matematinė užduotis, pateikta, kaip žaidimas tampa lengvesnis ir nekelia įtampos, sužadina teigiamas emocijas ir tampa patrauklus, atsiranda tikėjimas sėkme, domėjimasis matematika.

Tikslas -  sudominti šiuo mokslu, parodyti, kad matematika gali būti ne tik nuobodi, bet ir įdomi, lavinanti mąstymą, atmintį, dėmesį, sąmoningumą, pastabumą ir kūrybiškumą. Mokiniams bus lengviau pasiruošti matematikos olimpiadai, tarptautiniam „Kengūros“ konkursui, „Olympis“ edukaciniam konkursui.

* * * * *

LIETUVIŲ K. MODULIS „KALBOS LABIRINTAI(4 kl., Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė)

Lietuvių k. modulis „Kalbos labirintai“ - skirtas ketvirtų klasių mokiniams, kurie domisi lietuvių kalba, jos paslaptimis, žmogų supančiu pasauliu ir jo galiomis.

Tikslas sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas, skatinti mokinius mąstyti.

Užsiėmimai skatins mokinių poreikį pažinti, tobulinti klausymo ir kalbėjimo, skaitymo ir rašymo gebėjimus. Mokiniai ugdysis gebėjimą analizuoti grožinės literatūros ir dalykinius tekstus, atlikti teksto suvokimo ir teksto kūrimo užduotis. Lavins raštingumą, kūrybiškumą, vaizduotę, mąstymą, dėmesį, pastabumą, turtins žodyną.  Tobulins gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

      Modulio veiklą sudaro trys dalys:
-          Gramatikos paslaptys.
-          Margas tekstų pasaulis.
-          Išraiška ir kūryba.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS „LOGINIŲ UŽDUOČIŲ SPRENDIMO PRAKTIKUMAS“ (4 kl., Mokytoja Jūratė Markūnienė)

Modulis „Loginių užduočių sprendimo praktikumas“ skiriamas gabiesiems ketvirtokams.  Orientuotas į loginio mąstymo ir analitinio sugebėjimo vystymą, kūrybiškumo ugdymą, praktinių įgūdžių įgijimą. Mokiniai susipažins su nestandartinių uždavinių sprendimo metodais, analizuos ir spręs probleminius ir nestandartinius uždavinius, gilins matematikos žinias ir praktiškai jas taikys sprendžiant uždavinius.  Dalyvaus įvairiuose konkursuose, ruošis olimpiadai.

* * * * *

Integruotas matematikos ir informacinių technologijų modulis „IKT INTEGRACIJA MATEMATIKOS PAMOKOSE“ (4 kl., Mokytojos Rasa Balčiūnienė, Ieva Rafael)

Programa skirta ugdyti 4 klasių mokinių matematinius problemų sprendimo, mąstymo ir komunikacinius gebėjimus, padėti išmokti matematines sąvokas ir procedūras taip, kad mokiniai suprastų jų ryšius ir būtų pajėgūs taikyti žinias; sudominti matematika, formuoti teigiamą požiūrį į ją. Užsiėmimų metu mokiniai dirbs su mokomosiomis kompiuterių programomis ir žais edukacinius žaidimus.

* * * * *

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ (5 kl., Mokytoja Inga Turovaitė)

Modulio tikslas: Ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus, kurie sudaro prielaidas sėkmingai mokytis ir veikti įvairiose socialinėse, kultūrinėse situacijose.

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ padės gabiems 5 klasės mokiniams tobulinti gimtosios kalbos žinias ir įgūdžius. Mokiniai dirbdami poromis, grupėse ir individualiai su įvairių metodų pagalba mokysis, kaip įveikti įvairaus sunkumo rašybos, skyrybos, kalbos vartojimo atvejus. Bus siekiama aukštesniojo lygio raštingumo rašant bet kokį tekstą. Taip pat domimasi kalbos kultūra, susipažįstama su jos didžiosiomis klaidomis bei jų taisymo variantais. Bus atkreiptinas dėmesys į lietuvių k. gramatikos įdomybes, į tai, kas daro mūsų kalbą išskirtinę.

* * * * *

MATEMATIKOS MODULIS 5 KL. „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“ (mokytoja E.Brikienė).

Modulio tikslas: ugdyti matematinį mąstymą, siekti geresnio matematinio raštingumo.

Modulis skiriamas gabiesiems mokiniams, turintiems labai geras matematines žinias. Šis modulis skirtas nagrinėti sudėtingesnius įvairių skyrių matematikos uždavinius, spręsti probleminius, olimpiadinius uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę reikšmę turi žinojimas ir gilesnis mokymasis.

* * * * *

Anglų kalbos modulis „Anglų kalbos laboratorija“ („English Lab“) (5 kl., Mokytoja Ingrida Kačinskienė)

Modulio tikslas: Lavinti mokinių kalbėjimo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius, tobulinti tarimą, plėsti žodyną.

Uždaviniai: 1. Išmokyti mokinius gauti, teikti ir keistis informacija, idėjomis, nuomonėmis kasdieniniame gyvenime. 2. Plėtoti savarankiško kalbos mokymosi gebėjimus. 3. Ugdyti klausomo, sakytinio ir rašytinio teksto supratimą.

Šis modulis skirtas 5 klasių mokiniams, norintiems tobulinti šnekamosios anglų kalbos įgūdžius, išmokti nugalėti kalbėjimo baimę ir įgyti kalbinės kompetencijos kasdieninėse situacijose. „Anglų kalbos laboratorija“ atvers vartus į kasdieninės anglų kalbos pasaulį, kuriame kiekvienas žodis turi ypatingą reikšmę ir svarbą, o jų visuma, draugaudama su gramatinėmis sakinių konstrukcijomis, leidžia mokiniams laisvai reikšti mintis. Pagrindinis uždavinys - mokyti mokinius kalbėti įvairiomis temomis, bendrauti tarpusavyje. Šio modulio metu mokysimės ir gilinsime monologinės ir dialoginės kalbos įgūdžius, pasinersime į anglų kalbos žodyno platybes: susipažinsime su skirtingomis to paties žodžio reikšmėmis, kreipsime dėmesį į žodžių daigiareikšmiškumą.

Modulio veikla organizuojama dirbant grupėmis, poromis, naudojant kompiuterines edukacines programas ir kitus kūrybiškus metodus. Daug komunikacinių užduočių (paklausti, paprašyti, paliepti), įvairių žaidybinių, vaidybinių elementų, kūrybinių užduočių, projektinės veiklos.

Linksmos užduotys tikrai neleis jums nuobodžiauti!

* * * * *

EKONOMIKOS MODULIS ŽINGSNIUKAS Į EKONOMIKĄ(4-8 kl., Mokytoja Ieva Rafael)

Mokiniai užsiėmimų metu supažindinami su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis. Per įvairius žaidimus, veiklas jie sužino, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Įkurdami mokomąsias dirbtuvėles ir jas valdydami, mokiniai praktiškai pritaiko ekonomikos sąvokas ir įgyja verslo įgūdžių. Jie nutaria, koks bus jų verslas, gamina bei parduoda savo produkciją (arba teikia paslaugas). Jaunieji ekonomistai pereina visus bendrovės veiklos etapus. Mokiniai mokosi kurti įvairius produktus, atvirukus, dovanėles. 

* * * * *

Integruotas IT ir antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių, prancūzų) MODULIS „Bendraukime užsienio kalbomis“ (8 kl., Mokytojos Rasa Balčiūnienė, Ieva Rafael, Gražina Korkevičienė, Sigita Lizdenienė, Lina Šidlauskienė)

Modulis skirtas 8 kl. mokiniams. Mokiniai bus supažindinti su rusų, vokiečių ar prancūzų kalbos rašymo kompiuteriu taisyklėmis, gebės kurti, rinkti, redaguoti, maketuoti darbus užsienio kalba.

* * * * *

Rengė
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-05-23

* * * * *

2015-2016 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti 2-8 kl. mokiniai lankė modulius:

I pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

II pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

* * * * *

2015-2016 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai lankė modulius:

Lietuvių k., pasaulio pažinimo modulis Kalbos paslaptys (II pusmetis – 1 kl. – mokyt. Aušra Adomaitienė)

Lietuvių k. modulis ,,Raidžių pasaulis (2 kl. – mokyt. Laimutė Adamonienė)

Matematikos modulis ,,Skaičių pasaulis (2 kl. – mokyt. Laima Varnavičienė)

Lietuvių k. modulis ,,Smalsučių šalis (3 kl. – mokyt. Nijolė Gabrielaitienė)

Matematikos modulis ,,Pažinimo vingrybės (3 kl. – mokyt. Edita Montvilienė)

Lietuvių k. modulis ,,Gudrutis“ (4 kl. – mokyt. Aušra Didžgalvienė)

Matematikos modulis ,,Gabių vaikų akademija“ (4 kl. – mokyt. Indra Vinickienė)

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ (I/II pusmečiai – 4-8 kl. – mokyt. Ieva Rafael)

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (6 kl. – mokyt. Evelina Brikienė; 7 kl. – mokyt. Rasa Balčiūnienė)

Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6 kl. – mokyt. Inga Turovaitė, 7 kl. – mokyt. Daiva Šimkuvienė)

Informacinių technologijų ir antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių, prancūzų)  integravimui „Bendraukime užsienio kalbomis“ (I/II pusmečiai – 8 kl. – mokyt. Nijolė Teišerskienė, Gražina Korkevičienė, Vilma Kaktytė, Lina Šidlauskienė, Rasa Balčiūnienė, Ieva Rafael)

Pastaba. Modulių lankymo laikas, vieta bus skelbiama pamokų tvarkaraštyje

* * * * *

Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidžių pasaulis“ (2 kl.). Mokytoja Laimutė Adamonienė

Lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo modulis „Raidžių pasaulyje skirtas 2  klasių mokiniams, kurie domisi lietuvių kalba,  juos supančiu pasauliu ir nori praktinės veiklos metu  pritaikyti sukauptą patirtį, lavinti ir tobulinti savo mąstymą ir kūrybiškumą, įgyti naujų žinių, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Modulio veiklą sudaro dvi dalys:

  • Kūrybos kraitė.
  • Pasaulis aplink mus.
  • Mokiniai tyrinės juos supančią aplinką, atliks kūrybinius darbus.

* * * * *

Matematikos modulis „Skaičių pasaulis“ (2 kl.). Mokytoja Laima Varnavičienė

2015-2016 m.m. matematikos modulis „Skaičių pasaulis“  skirtas antrų klasių mokiniams kaip galimybė stipresniems mokiniams, kuriems patinka kūrybinės, loginės užduotys, siekiantiems ieškoti įvairių uždavinio sprendimo variantų, mėgstantiems diskutuoti, argumentuoti ir reikšti savo nuomonę.  Taikant matematines žaidybines užduotis bus plečiamos ir gilinamos mokinių matematinės žinios.

Tikslas -  mokyti sieti matematiką su supančia aplinka įvairių pratybų metu. Tobulinti matematinius mokėjimus ir įgūdžius, lavinti loginį mąstymą kaip ypatingą intelektualios asmenybės vertybę.

* * * * *

2014-2015 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti 2-8 kl. mokiniai lankė modulius:

I pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

II pusmečio veiklos rezultatai. Plačiau...

Akimirkos iš modulių veiklos:

* * * * *

Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Raidžių pasaulis“ (1 kl., II pusmetis). Mokytoja Laimutė Adamonienė

Modulis „Raidžių pasaulyje” skirtas pirmų klasių mokiniams, kurie domisi lietuvių kalba, skaičiais, juos supančiu pasauliu ir nori praktinės veiklos metu  pritaikyti sukauptą patirtį, lavinti ir tobulinti savo mąstymą ir kūrybiškumą, įgyti naujų žinių, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Modulio veiklą sudaro trys dalys:
-  Kūrybos kraitė.
-  Kelionė po skaičių šalį.
-  Pasaulis aplink mus.

* * * * *

Lietuvių k. ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ (2 kl.). Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė

2014-2015 m. m. lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo modulis „Smalsučių šalis“ skirtas 2 klasių mokiniams. Tikslas – lavinti kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus bei pažinti mus supantį pasaulį. Veiklą sudaro trys dalys.
„Garsų ir raidžių karalystėje“ susipažįsta su garsų ir raidžių paslaptimis.
„Gramatikos šalyje“ gilina rašybos ir skyrybos žinias.
„Fantazijos pasaulyje“ kuria sveikinimus, linkėjimus.

Keliaudami po šiuos lietuvių kalbos labirintus mokiniai turtina žodyną, lavina vaizduotę, atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus.

* * * * *

Matematikos modulis „Pažinimo vingrybės“ (2 kl.). Mokytoja Edita Montvilienė

Antrų klasių mokiniai besidomintys matematika bei pasaulio pažinimu, norintys bendrauti matematinėmis temomis bei turintys norą plačiau pažinti mus supantį pasaulį, noriai priimantys naujoves, faktus turi galybę lankyti matematikos modulį integruotą su pasaulio pažinimu.
Ši programa skatins vaikus matematiką pritaikyti gyvenimo praktikoje, patenkinti poreikį pažinti aplinką, veikti joje, rengtis brandesniam gyvenimui.

* * * * *

Lietuvių k. modulis „Gudrutis” (3 kl.). Mokytoja Aušra Didžgalvienė

2014-2015 m. m. modulis ,,Gudrutis“ skirtas 3 klasių mokiniams. Tikslas – padėti vaikams mokytis:

  • sklandžiai kalbėti;
  • suprasti, ką kalba patys;
  • suprasti, ką kalba kiti;
  • matyti irr suprasti, kas vyksta aplinkui;
  • logiškai ir kūrybiškai mąstyti.

Užsiėmimuose mokiniai ir toliau tobulins savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus. Ruošis lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo olimpiadoms, įvairiems konkursams, konferencijoms, kurs projektus.

* * * * *

Matematikos modulis „Gabių vaikų akademija” (3 kl.). Mokytoja Indra Vinickienė

Modulis skirtas mokiniams, kurie mėgsta ir myli matematiką, puikiai sutaria su skaičiais. Užsiėmimuose mokiniai lavina praktinius problemų sprendimo įgūdžius, diskutuoja drauge, bendrauja bei žaidžia, sprendžia įvairias  matematines užduotis, kurie lavina mąstymą, atmintį. Lavinamas gebėjimas skaičiuoti mintinai, sprendžiami uždaviniai susiję su vaikams artima aplinka, gamtos pasauliu. Susipažįstama su statistikos elementais, mokomasi skaityti informaciją, ją sisteminti, ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams.

* * * * *

Lietuvių k. modulis „Riešutėliai“ (4 kl.). Mokytoja Aušra Adomaitienė

2014-2015  m.m. modulis „Riešutėliai“  skirtas 4-ų klasių  gabiems mokiniams, kurie nori dalyvauti lietuvių k. konkursuose, olimpiadose. Tikslas- skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba, literatūra, kultūra ir supančia aplinka. Programa sudaryta taip, kad mokinys gautų pakankamą kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir klausymo įgūdžių kiekį. Temos derinamos prie vadovėlio išplanavimo, atsižvelgiant į Bendrąsias programas. Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbos gramatikos teisingam taikymui, kūrybinėms užduotims ir taisyklingai kalbėsenai.

Veiklą sudaro trys dalys:
„Gramatikos karalystė“- gilina rašybos ir skyrybos žinias.
„Kūrybos įvairovė“ – kuriame pasakojimus, laiškus, pasakas, sakmes, gilinamės į lietuvių tautosaką.
„Projektinė veikla“-  renkame informaciją apie lietuvių rašytojus, mokomės ją sisteminti, pristatyti kitiems.

* * * * *

Matematikos modulis „2 x 2” (4 kl.). Mokytoja Alina Marcinkienė

Matematikos modulis „2 x 2“ skirtas 4-ų klasių mokiniams, kaip papildoma pamoka, skirta stipresniesiems mokiniams, kurie domisi ir geba bendrauti matematinėmis ir gamtamokslinėmis sąvokomis, kurie nori pažinti gamtos pasaulį, kuriems patinka loginės užduotys, netradiciniai uždaviniai, kurie mėgsta skaičiuoti, spręsti, ieškoti sąsajų tarp matematikos ir gamtos mokslo.
Įvairiose matematinės ir gamtamokslinės veiklos srityse įgytos žinios padės mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti toliau sėkmingai mokytis  matematikos ir gamtos dalykų. Mokiniai bendraus ir bendradarbiaus vartodami matematikos ir gamtos mokslo sąvokas, išmoks naudotis matematikos ir gamtos mokslo žodynu ir simboliais, pagal savo intelektines galias įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas, susiformuos ne tik siaurus dalykinius bet ir bendruosius gebėjimus.

* * * * *

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (6 kl.). Mokytoja Evelina Brikienė

Modulio tikslas: ugdyti matematinį mąstymą, siekti geresnio matematinio raštingumo.

Modulis skiriamas gabiesiems mokiniams, turintiems labai geras matematines žinias. Šis modulis skirtas nagrinėti sudėtingesnius įvairių skyrių matematikos uždavinius, spręsti probleminius, olimpiadinius uždavinius, kuriuos sprendžiant didelę reikšmę turi žinojimas ir gilesnis mokymasis.

* * * * *

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (7 kl.). Mokytoja Rasa Balčiūnienė

Modulis skirtas gabiems mokiniams, kurie nori išmokti spręsti sudėtingesnius matematikos uždavinius, sužinoti matematikos mokslo paslapčių. Įsisavinti naujus sprendimo būdus, gebėti taikyti praktiškai. Mokiniai ruošiami matematikos olimpiadoms, konkursams.

* * * * *

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“

6 kl. - mokytoja Daiva Šimkuvienė; 7 kl. - mokytoja Inga Turovaitė

Lietuvių kalbos modulis „Gimtosios kalbos šalis“ padės gabiems 6,7 klasės mokiniams tobulinti gimtosios kalbos žinias ir įgūdžius I mokslo metų pusmetį. Mokiniai skirs dėmesį sunkesniems rašybos, skyrybos atvejams. Modulio veikla organizuojama dirbant grupėmis, poromis, naudojant interaktyvią lentą, multimediją, kompiuterines edukacines programas ir kitus kūrybiškus metodus. Mokiniai gali išbandyti jėgas dalyvaudami konkursuose, atlikdami olimpiadines užduotis.

Lietuvių kalbos modulio „Gimtosios kalbos šalis“ veiklos rezultatai

* * * * *

Ekonomikos modulis „Pasirinkimų šalis“ (5-8 kl.). Mokytoja Ieva Rafael

Mokiniai užsiėmimų metu supažindinami su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis. Per įvairius žaidimus, veiklas jie sužino, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Įkurdami mokomąsias dirbtuvėles ir jas valdydami, mokiniai praktiškai pritaiko ekonomikos sąvokas ir įgyja verslo įgūdžių. Jie nutaria, koks bus jų verslas, gamina bei parduoda savo produkciją (arba teikia paslaugas). Jaunieji ekonomistai pereina visus bendrovės veiklos etapus. Mokiniai mokosi kurti įvairius produktus, atvirukus, dovanėles.

Patarimai kaip geriau tvarkyti savo pinigus padės mokiniams išmokti priimti geresnius sprendimus, kaip užsidirbti, leisti, taupyti, skolintis ir skolinti bei valdyti pinigus.
Užsiėmimų metu mokiniai sprendžia matematikos ekonominio pobūdžio uždavinius, gilina savo žinias darbe su IKT.
Mokiniai dalyvauja Finansinio raštingumo olimpiadoje, Tarptautinės verslumo savaitės, mokyklos ir už jos ribų renginiuose.
Pradėję mokytis ekonomikos, mokiniai galės geriau orientuotis juos supančioje tikrovėje, greičiau suvokti aukštesnėse klasėse nagrinėjamas abstraktesnes sąvokas ir dėsnius.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2013-2014 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai lankė modulius:

* * * * *

Klubas ,,Gudrutis“ (2 kl.), mokytoja Aušra Didžgalvienė

Užsiėmimuose mokiniai vykdo grupinę bei individualią veiklą, lavina praktinius problemų sprendimo įgūdžius, diskutuoja drauge, bendrauja bei žaidžia. Jų metu remiamasi protui įprastais mokymosi būdais: emocijomis, jutimais, smalsumu (,,Kodėlčiukų medis“), kūrybiškumu (,,O jeigu...“, ,,Kodėl gi ne?“).
Jūsų vaikas, lankantis modulį „Gudrutis“, kartu su mokytoja kuria sėkmingo mokymosi formulę:

E+J+S+K=sėkmingas mokymasis,
kur E- emocijos, J- jutimai, S- smalsumas, K- kūrybiškumas.

2013 – 2014 m. m. modulis „Gudrutis“ buvo skirtas 2 klasių mokiniams. Modulį lankė 18 antrokų, kurie domėjosi ir analizavo lietuvių kalbos vartojimo sritis: rašybą, žodžių darybą, fonetiką, sintaksę, kurie tikėjo savo kūrybinėmis galiomis, norėjo pažinti gamtos pasaulį.

Mokiniai tobulino savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus. Mokėsi reikšti mintis taisyklinga kalba. Dalyvavo respublikinėse mokinių konferencijose, konkursuose, projektuose.

* * * * * 

Lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo modulis ,,Smalsučių šalis“ (1 kl.), mokytoja Nijolė Gabrielaitienė

Užsiėmimuose vaikai vykdo grupinę bei individualią veiklą, kuri skatina  pažinti savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus ir juos tobulinti. Veiklą sudaro trys dalys.
„Tautosakos karalystėje“ prisimena patarles, priežodžius, erzinimus, greitakalbes, mįsles ir minkles, senolių pamokymus.
„Gramatikos šalyje“ gilina rašybos ir skyrybos žinias.
„Fantazijos pasaulyje“ kuria pasakojimus, sveikinimus, linkėjimus.
Keliaudami po šiuos lietuvių kalbos labirintus vaikai turtina žodyną, lavina vaizduotę, atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus.

* * * * *  

Matematikos modulis ,,Sukit, sukit galveles“ (3-4 kl.), mokytoja Irena Rimkienė

Modulis skirtas mokiniams, kurie mėgsta ir myli matematiką, puikiai sutaria su skaičiais. Modulio užsiėmimuose mokiniai žaidžia matematinius žaidimus, kurie lavina mąstymą, atmintį. Lavinamas gebėjimas skaičiuoti mintinai, sprendžiami uždaviniai susiję su vaikams artima aplinka. Susipažįstama su statistikos elementais, mokomasi skaityti informaciją, ją sisteminti, ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams.

Modulio „Sukit, sukit galveles“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Lietuvių k. modulis ,,Riešutėliai“ (3-4 kl.), mokytoja Aušra Adomaitienė

Užsiėmimuose vaikai gilina lietuvių kalbos žinias, diskutuoja drauge, bendrauja bei žaidžia. Jų metu remiamasi netradiciniais  mokymosi metodais:dalyvavimas projektuose, minčių lietus, žaidimų metodas, inscenizavimas, nebaigtų sakinių metodas. Jūsų vaikas, lankantis modulį „Riešutėliai“, kartu su mokytoja kuria mįsles, kryžiažodžius, ketureilius, sistemina juos knygelėse, rašo laišką Kalėdų seneliui, ruošiasi lietuvių k. olimpiadoms, konkursams.

Modulio „Riešutėliai“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Matematikos modulis „Skaičiuojame įvairiai“ (6-7 kl.), mokytojos Vidmantė Žegunienė, Evelina Brikienė

Modulis skirtas mokiniams, kurie myli matematiką, nori sužinoti matematikos paslapčių: naujų sprendimo būdų, išmokti spręsti įdomius ir netikėtus, pamokose nenagrinėjamus uždavinius. Mokiniai ruošiasi matematikos olimpiadoms, konkursams.

* * * * *  

Ekonomikos  modulis „Pasirinkimų šalis“ (5-7 kl.), mokytoja Ieva Rafael

Mokiniai užsiėmimų metu supažindinami su pagrindinėmis ekonomikos sąvokomis, per įvairius žaidimus, veiklas jie sužino, kas yra gamyba, pirkimas, pardavimas. Jie mokosi kurti įvairius produktus, jų pakuotes, atvirukus, dovanėles, dalyvauja Finansinio raštingumo olimpiadoje, Tarptautinės verslumo savaitės, mokyklos ir už jos ribų renginiuose.

Modulio „Pasirinkimų šalis“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (6 kl.), mokytoja Inga Turovaitė

Užsiėmimuose vaikai vykdo veiklą, kuri skatina  pažinti savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus ir juos tobulinti, ruošiasi lietuvių k. olimpiadoms, įvairiems konkursams. Modulio pabaigoje mokiniai dalyvauja viktorinoje „Protų mūšis“. Modulio veiklą sudaro keturios dalys:
Kalba kaip sistema (Garsyno įtvirtinimas, sunkesni fonetinio nagrinėjimo ir rašybos atvejai, kirčiavimas);
Žodžių darybos lobynas (Sudurtiniai žodžiai ir jų rašyba, vedinių rašyba);
Įvardžiuotinių formų rašyba;
Skyrybos pratybos.

Modulio „Gimtosios kalbos šalis“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *  

Lietuvių k. modulis „Gimtosios kalbos šalis“ (7 kl.), mokytoja Daiva Šimkuvienė

Užsiėmimuose vaikai vykdo grupinę bei individualią veiklą, kuri skatina  pažinti savo kalbėjimo ir klausymo, rašymo ir skaitymo gebėjimus ir juos tobulinti, ruošiasi lietuvių k. olimpiadoms, įvairiems konkursams. Modulio pabaigoje mokiniai dalyvauja viktorinoje „Protų mūšis“. Modulio veiklą sudaro trys dalys:
Mano gebėjimai (Gramatikos iššūkis, sunkesni fonetinio nagrinėjimo,  kirčiavimo,  kamieno rašybos, galūnės rašybos atvejai, vientisinio ir sudėtinio sakinio struktūra, skyrybos ypatumai);
Gramatikos labirintai (Įvardžių klasifikacija pagal reikšmę ir struktūrinius požymius. Įvardis tekste, neasmenuojamųjų veiksmažodžių formų daryba, kaityba, vartojimas, sunkesni dalyvio rašybos ir skyrybos atvejai, dalelyčių rašymas kartu, Kaip išvengti skaitvardžio vartojimo klaidų?);
Kai tekstas atgyja (skaitau, suvokiu, kuriu).

Modulio „Gimtosios kalbos šalis“ 2013-2014 m.m. veiklos pristatymas

* * * * *

Integruotas antrosios užsienio (rusų, prancūzų, vokiečių) kalbos ir informacinių technologijų „Bendraukime užsienio kalbomis“ modulis (8 kl.) 2013-2014 m.m.

Modulio „Bendraukime užsienio kalbomis“ veiklos pristatymas

* * * * *

Informaciją atnaujino R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2014-06-16