Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba įvardijama kaip aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei. Progimnazijos taryba formuojama iš mokytojų, mokinių, tėvų, vietos bendruomenės atstovų.
Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams. Progimnazijos taryba teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, aprobuoja progimnazijos strateginį planą, metinę progimnazijos veiklos programą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus progimnazijos direktoriaus ugdymo, plėtros ir veiklos planus, tvirtina naujai redaguotas vidaus darbo tvarkos taisykles, aprobuoja vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, popamokinės veiklos ir renginių organizavimo klausimus, kontroliuoja progimnazijos ūkinę ir biudžetinę veiklą, organizuoja tėvų materialinę paramą progimnazijai.

Progimnazijos tarybos nariai:

Mokytojai
1. Ieva Rafael – pirmininkė
2. Marius Norbutas
3. Reda Zalogienė
4. Inga Turovaitė – sekretorė
5. Evelina Brikienė

Mokiniai
1. Nojus Kvedaras
2. Mėta Ignotaitė
3. Gabija Ignotaitė
4. Akvilė Janulytė
5. Augustė Čerkauskaitė

Tėvai
1. Orinta Saženienė
2. Ingrida Indrijauskienė
3. Saulius Vaivada
4. Daiva Čerkauskienė
5. Inga Kvedarienė

Bendruomenės atstovai
1. Saulius Urbas
2. Ramūnas Mikalauskas

Skip to content