Administracinė informacija

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Informacijos apie pažeidimus teikimas Šiaulių Gegužių progimnazijoje

Šiaulių Gegužių progimnazijoje apie pažeidimus gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su progimnazija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Informaciją apie pažeidimus administruoja Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, el. p. reda.zalogiene@geguziai.lt , tel. +370 41 55 2629.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

 

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO POLITIKA

Smurto prevencijos politika

Smurto prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarka
(pastebėjus smurto ar priekabiavimo atvejį progimnazijoje, pranešti el. paštu (žr., 10 p.): komisija@geguziai.lt)

Lygių galimybių politika

Pedagogų etikos kodeksas

Anketa

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ir poveikio priemonių taikymo mokiniams tvarkos aprašas 
(1 priedas), (2 priedas), (3 priedas)

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Šiaulių Gegužių progimnazija ūkio subjektų savo priežiūroje neturi.

 

TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI

Šiaulių Gegužių progimnazija tarnybinių automobilių neturi.

 

LĖŠOS VEIKLAI VIEŠINTI

ERASMUS+ projektų veiklų viešinimui lėšos skiriamos iš projekto vykdymo lėšų.

 

Informacija atnaujinta 2022-12-06

Skip to content