Ugdymo planas

Gegužių progimnazijos ugdymo planas 2022_2023_

* * * * *

2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Mokyklos ugdymo plano tikslas – teikti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimą ir vykdyti mokinių poreikius atitinkančią neformaliojo švietimo veiklą, kuriant modernią, saugią, demokratiškais principais grindžiamą ugdymo(si) aplinką.

Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

  1. Pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui progimnazijoje, tobulinti pamokos planavimo, organizavimo, vadovavimo pamokai gebėjimus, jų praktinį pritaikymą;
  2. Užtikrinti kokybišką mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą kasdieniu ir/ar nuotoliniu, mišriu ar hibridiniu ugdymo būdu: suteikti pagalbą tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi, ilgesnį laiką nelankiusiems mokykloms, mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų turintiems mokiniams, atvykusiems mokytis iš užsienio valstybių ir nemokantiems lietuvių kalbos, didžiąją dalį užduočių atlikti pamokose ir mažinti namų darbų krūvį, planuoti ugdymąsi taip, kad vienos veiklos papildytų ir derėtų su kitomis;
  3. Plėtoti visuminio ugdymo kompetencijas, vykdyti individualios mokinio pažangos (žinių ir vertybinių nuostatų) stebėseną, pritaikyti ugdymo turinį skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, poreikiams, mokymosi stiliams, siekti savivaldžio mokymosi, aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, mokinių asmeninių, humanistinėmis vertybėmis grindžiamų, tikslų įgyvendinimo;
  4. Sudaryti sąlygas asmeninei mokinio pažangos plėtrai: tobulinti ugdymo proceso organizavimą aukštesnių mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo reikalaujančia tiriamąja ir kūrybine veikla, personalizuotai vadovauti mokinio mokymuisi, tikslingai taikyti ugdymo būdus ir metodus, IKT priemones;
  5. Užtikrinti mokinių mokymo(si) krūvio reguliavimą, laikytis vieningų mokomųjų dalykų mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijų, užtikrinti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą;
  6. Planingai vykdyti tarpdalykinę, socialinių įgūdžių, prevencinių ir kitų programų integraciją, mokinių socialinių kompetencijų, STEAM programas, karjeros ugdymą, įtraukiant progimnazijos bendruomenę, socialinius partnerius, ugdymo veiklas organizuoti mokyklos ir miesto edukacinėse erdvėse;
  7. Organizuoti temines klasės vadovo pamokas, renginius, projektus, skirtus lietuvių kalbos puoselėjimui, vykdyti mokinių poreikius ir polinkius, mokyklos tradicijas atitinkančias neformaliojo švietimo, kryptingo meninio (dailės) ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo „Meno sodas“, formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus Pradinio dailės ugdymo programas;
  8. Vykdyti ugdymo veiklos, lankomumo (pamokų, būrelių, konsultacijų, modulių), namų darbų skyrimo ir kontrolinių darbų rašymo stebėseną, atlikti ugdymo turinio veiksmingumo nustatymo tyrimą, analizuoti rezultatus, dalintis patirtimi, pristatyti vykdytos sklaidos rezultatus. Telkti mokytojus kolegialumo stiprinimui, ugdymo rezultatų aptarimui, kurti metodines skaitmenines priemones (pamokų leidinį, „banką“), skatinančias ugdymo proceso modernizavimo įgyvendinimą;
  9. Vykdyti įvairiapusį, inovatyvų mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės auklėtojų, mokytojų, socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą.