ALUMNI premija

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS

ALUMNI PREMIJA

Mielas Gegužių mokyklos Absolvente,

2019 m. Gegužių mokyklos absolventų Ryčio Zalogos bei Rasos Kavolėlytės (Zalogės) (XXXV abiturientų laida, 2009 m.)  ir Tomo Serafinavičiaus (XXIX abiturientų laida, 2003 m.) dėka mūsų mokyklos mokiniams įsteigta ALUMNŲ premija 1-8 kl. mokiniams, kurie siekia aukštų ugdymosi tikslų, yra kilnūs, pripažįsta savanorystę, vidinio augimo svarbą. Kandidatus premijai siūlo progimnazijos administracija, dalykų mokytojai, klasių vadovai, aptarnaujantis personalas, mokinių tėvai, mokiniai, pats kandidatas. (žr. plačiau – Alumni premijos nuostatai).

2019-12-13 mokyklos bendruomenės tradiciniame renginyje „2019 metų SPINDULIAI“ įteiktos pirmos ALUMNŲ premijos 4 mokiniams.

2020-12-11 mokyklos bendruomenės tradiciniame renginyje „2020 metų SPINDULIAI“ įteiktos ALUMNŲ premijos 10 mokinių.

2021-12-13 mokyklos bendruomenės tradiciniame renginyje „2021 metų SPINDULIAI“ įteiktos ALUMNŲ premijos 7 mokiniams.

2022-12-13 mokyklos bendruomenės tradiciniame renginyje „2022 metų SPINDULIAI“ įteiktos ALUMNŲ premijos 7 mokiniams.

2023-12-13 mokyklos bendruomenės tradiciniame renginyje „2023 metų SPINDULIAI“ įteiktos ALUMNŲ premijos 10 mokinių.

Gražu matyti, kokie laimingi yra premijuojami vaikai. Ir… kiek nedaug tereikia, kad paskatintum jaunesnį už save Tikėti tobulėjimo reikalingumu!

ALUMNŲ premija išreiškiama ir paskata siekiantiems mokiniams, ir padėka Mokyklai už joje gautas žinias bei patirtis.

Mieli absolventai, jei tikite premijos svarba, lėšų jai galite skirti pervesdami į Gegužių progimnazijos paramos sąskaitą
LT 277300010002409729, pavedimo priežastis – ALUMNI PREMIJAI.

Su gražiausiais linkėjimais –
Progimnazijos administracija ir Progimnazijos taryba

ALUMNI premijos ataskaita

2019-2023 metai

PATVIRTINTA

Šiaulių Gegužių progimnazijos direktoriaus įsakymu
2019-11-20 Nr. V-99 (2022-12-09 įsakymo Nr. V-102 redakcija)

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA

ALUMNI PREMIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. ALUMNI premijos (toliau – Premija) steigėjai — Gegužių mokyklos buvę mokiniai.
2. Teisę gauti Alumnų premiją turi 1-8 kl. mokiniai.
3. Kandidatus Premijai gauti turi teisę siūlyti progimnazijos administracija, dalykų mokytojai, klasių vadovai, aptarnaujantis personalas, mokinių tėvai, mokiniai, pats kandidatas.
4. Premija teikiama 1-10 mokinių vieną kartą per kalendorinius metus.
5. Premija tam pačiam mokiniui skiriama:
5.1. ne dažniau nei kas antri metai;
5.2. gali būti skiriama po vienerių metų, jei mokinys yra šalies, miesto olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojas, savo pasiekimais garsina mokyklą šalies spaudoje ir/ar televizijoje, apdovanotas Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Šiaulių miesto mero, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo padėkomis.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS PREMIJAI GAUTI

6. Premija gali būti teikiama už šias veiklas ir rezultatus:
6.1.   kilnus poelgis;
6.2.   savanorystė;
6.3.   aktyvus dalyvavimas savivaldoje;
6.4.   išskirtiniai teigiami pomėgiai;
6.5.   formaliojo švietimo rezultatai;
6.6.   neformaliojo švietimo rezultatai;
6.7.   aktyvus dalyvavimas renginiuose, projektuose.

III SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

7. Siūlydamas kandidatą Premijai gauti, asmuo turi pateikti rekomendacinį laišką su aiškiai išdėstytais argumentais, kodėl kandidatas Premijos yra vertas, nurodydamas jo vardą, pavardę, klasę. Rekomendacinio laiško apimtis – nuo 0,5 iki 1,0 A4 formato puslapio. Rekomendacinio laiško autorius informaciją apie kandidatą patvirtina savo parašu po išdėstytais argumentais ir nurodo savo vardą bei pavardę.
8. Siūlydamas save kandidatu Premijai gauti, mokinys turi pateikti motyvacinį laišką su aiškiai išdėstytais argumentais, kodėl jis Premijos yra vertas, nurodydamas savo vardą, pavardę, klasę. Motyvacinio laiško apimtis – nuo 0,5 iki 1,0 A4 formato puslapio. Motyvacinio laiško autorius informaciją apie save patvirtina parašu po išdėstytais argumentais.

 IV SKYRIUS
KANDIDATŲ ATRANKA PREMIJAI GAUTI

9. Kandidatų atranką premijai gauti vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisiją sudaro: progimnazijos direktorius, Progimnazijos tarybos pirmininkas,  direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkas, 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkas.
10. Rekomendacinių ir motyvacinių laiškų Premijai gauti pateikimo terminas – 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo pradžios. Atrankos pradžią skelbti teisę turi Progimnazijos tarybos pirmininkas ir direktorius.
11. Rekomendaciniai ir motyvaciniai laiškai Premijai gauti pateikiami ir įregistruojami progimnazijos raštinėje per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo pradžios.
12. Per 5 kalendorines dienas po rekomendacinių bei motyvacinių laiškų Premijai gauti pateikimo termino pabaigos komisija atrenka 1-3 Premijos nominantus. Atrankos rezultatai fiksuojami komisijos Premijai gauti protokole.
13. Trūkstant duomenų, komisija turi teisę kreiptis į laiškų autorius dėl duomenų patikslinimo, papildymo.

 V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Už Premijos teikimo administravimą atsakingi progimnazijos direktorius ir Tarybos pirmininkas.
15. Lėšų Premijai skiriantys buvę mokiniai jas perveda į Gegužių progimnazijos paramos sąskaitą LT 277300010002409729, pavedimo priežastis – ALUMNI PREMIJAI.
16. Premijai skirtos lėšos gali būti panaudojamos šiomis formomis: a) dovanų kuponams, b) kelionėms, c) edukacijoms.
17. Premija mokiniams teikiama per iškilmingą progimnazijos bendruomenės renginį.
18. Informacija apie Premiją, Premijos pretendentų bei nominantų veiklą, jų nuotraukos skelbiamos progimnazijos stende, internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje.

Skip to content