Švietimo pagalba

Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos:

1-4 kl. „Laikas kartu“ (koordinatorė – Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, organizatorė – Jurgita Laidauskienė, socialinė pedagogė)

5-8 kl. „Paauglystės kryžkelės“ (koordinatorė – Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, organizatorė – Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė).

Plačiau:

Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdomos (integruojamos) programos 2024 m.

Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Pakalnės g. 6A, Šiauliai, LT-76293
Tel. (8-41) 52 60 48
El. paštas:  ppt@siauliai.lt
www.siauliuppt.lt

Šiaulių „Santakos“ ugdymo centras

K. Kalinausko g. 17, Šiauliai 76281
Tel. (8-41) 52 46 12
El. paštas:  rastine@santakos.lt
www.santakos.lt

Šiaulių vyskupijos Šeimos centras

Tel.: (41) 52 06 26
El. paštas:  svscentras@gmail.com
Tilžės g. 186, Šiauliai
www.svseimoscentras.lt

Visuomeninė organizacija „Kartu tikrai galime“

tel. nr.: (8-670) 49957
el. paštas:  info@kartutikraigalime.lt

VŠĮ Šeimos Santykių Institutas

Zamenhofo g. 9 / Kurpių g. 10, 44287 Kaunas
Telefonas (8-37) 750935
Mob.tel. +370 (698) 23 995
Faksas (8-37) 750936
El. paštas:  pagalba@ssinstitut.lt
Facebook
Skype: ssikonsultacijos

Tėvų linija.  Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt 

Į „Tėvų liniją“ pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12 jau galima skambinti ne tik vakarais, bet ir dieną – nuo 11 iki 13 val.

Toks konsultacijų telefonu laikas pasirinktas neatsitiktinai. „Mažylių tėvams patogiau pasikalbėti, kai jie dieną miega, o dirbantys galės ramiai paskambinti pietų pertraukos metu. Vakarinis laikas išlieka toks pats (17-21 val.), nes kai iš darbų, mokyklos, darželio į namus grįžę namiškiai susitinka, neretai jie būna pavargę ir suirzę. O tai išprovokuoja konfliktines situacijas, kurias sunkiau ramiai išspręsti“, – pastebi „Tėvų linijos“ vadovė, Paramos vaikams centro psichologė Jūratė Baltuškienė.

Kartais tėvams pakanka tik nesudėtingo praktinio patarimo, pavyzdžiui, kaip nuraminti verkiantį kūdikį ar motyvuoti vaiką mokytis, susitvarkyti kambarį, mažiau žaisti kompiuterinių žaidimų. Taip pat tėvams reikia padėti nusiraminti, kad lengviau susivaldytų konfliktinėje situacijoje, ir patarti, kaip išspręsti sudėtingas problemas: kai šeima skiriasi, vaikas vartoja alkoholį, smurtauja ar negrįžta į namus.

Skirtingai nuo kitų pagalbos linijų, kurios remiasi savanoriška veikla, „Tėvų linijoje“ dirba tik profesionalūs Paramos vaikams centro psichologai, todėl čia skambinama ir išsikalbėti, nusiraminti, ir sužinoti konkrečių patarimų dėl bendravimo su vaikais.

Anoniminės ir nemokamos konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

Informacija mokykloms apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą

 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas bei švietimo ir/ar specialiojo ugdymo skyrimas

Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – Tarnyba) vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, kurių steigėja yra Šiaulių savivaldybės taryba.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

Įvertinimas atliekamas remiantis „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775.

Ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), atlikusi ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rekomenduoja atlikti išsamų įvertinimą Tarnyboje. VGK pateikia Tarnybai dokumentus:

 • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo Tarnyboje (6 priedas );
 • VGK pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (5 priedas);
 • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą anketą (mokiniams) (2 priedas);
 • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (1 priedas);
 • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (3 priedas);
 • medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų);
 • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimą atlieka Tarnybos logopedas, esant reikalui – specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

Kompleksinį mokinių vertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, esant reikalui – vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).

Atlikę vaiko gebėjimų įvertinimą, specialistai pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams išsamias išvadas apie mokinio gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus, programas ir reikalingą mokiniui pagalbą.

Psichologinės pagalbos vaikams teikimas

Individualios psichologo konsultacijos skirtos padėti šeimai suprasti vaikui kylančius sunkumus, numatyti reikalingos pagalbos kryptis ir, bendraujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), tuos sunkumus spręsti.

Į psichologą individualioms konsultacijoms gali kreiptis:

 • mokinys (vaikas) savarankiškai (nuo 16 m.), patirdamas emocinius, bendravimo, mokymosi sunkumus;
 • mokinio – ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko – tėvai (globėjai, rūpintojai), norėdami atrasti efektyvesnius bendravimo su vaiku būdus, koreguoti jo netinkamo elgesio apraiškas, padėti įveikti krizines situacijas ir kt.;
 • mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl psichologinio konsultavimo;
 • Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokykloje nesant psichologo.

Surdopedagoginės pagalbos vaikams teikimas

Surdopedagogas teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą ir korekciją ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairaus laipsnio klausos sutrikimus, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, veda tarties, klausos lavinimo ir kalbos ugdymo pratybas.

Konsultacinės ir metodinės pagalbos ugdymo įstaigoms teikimas

 • anoniminės atvejo analizės (dėl mokinių, patiriančių ugdymo(si), emocinius ar bendravimo sunkumus bei sunkumus, susijusius su vaiko netinkamu elgesiu);
 • konsultacijos VGK nariams (dėl praktinių VGK veiklos aspektų bei veikloje kylančių sunkumų);
 • edukaciniai renginiai (paskaitos, mokymai, seminarai);
 • individualios specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinio pedagogo, surdopedagogo) konsultacijos įstaigų švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, mokytojo padėjėjams, administracijai.

Psichologinės pagalbos teikimas įstaigų krizių valdyme

Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos VGK krizės mokykloje metu (psichologinių krizių mokykloje intervencija ir postvencija įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kitoms sudėtingoms, netikėtoms situacijoms). Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos bendruomenei išgyventi kilusių jausmų sumaištį, išreikšti visus su kriziniais išgyvenimais kilusius jausmus ir juos priimti. Padedama įveikti krizę ir grįžti į įprastą gyvenimo ir funkcionavimo lygį.

ATMINTINĖ APIE MOKYKLOJE TEIKIAMĄ ŠVIETIMO PAGALBĄ

 

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Mokykloje mokiniams teikiama psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė  ir specialioji pagalba. Ją teikia įvairūs specialistai: logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, socialiniai pedagogai, mokytojo padėjėjai  ir kt.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas/mokymas organizuojamas vadovaujantis „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795.

 • Tėvai (globėjai, rūpintojai), pastebėję (įtarę) vaiko ugdymo(si) sunkumus, kreipiasi į mokytoją/ugdantį pedagogą ar ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK), pateikdami prašymą raštu.
 • Mokytojas, pastebėjęs mokinio ugdymo(si) sunkumus, aptaria juos su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kreipiasi į VGK.
 • VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimą ir, esant poreikiui, skiria specialistų (logopedo ir/ar socialinio pedagogo, psichologo) pagalbą
 • Esant poreikiui skirti specialiojo pedagogo pagalbą ir (ar) specialųjį ugdymą, VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, rekomenduoja atlikti išsamų mokinio SUP įvertinimą miesto Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – Tarnyba).
 • Mokyklos VGK pildo ir pateikia Tarnybai reikalingus dokumentus (vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 rugsėjo 30 įsakymu Nr. V-1775 ,,Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau – Aprašas):
  • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo Tarnyboje (Aprašo 6 priedas);
  • VGK pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (Aprašo 5 priedas);
  • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą anketą (mokiniams) (Aprašo 2 priedas);
  • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (Aprašo 1 priedas);
  • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (Aprašo 3 priedas);
  • medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų);
  • lietuvių kalbos ir matematikos mokomųjų dalykų klasės ir kontrolinių darbų sąsiuvinius, piešinius.

Švietimo pagalbos teikimo būdus ir formas individualiai pasirenka kiekvienas  švietimo pagalbos specialistas.

Socialinis pedagogas:

 • padeda mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
 • ugdo mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su  mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauja ir padedašalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.

Specialusis pedagogas:

 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (klasėje ar specialiojo pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno SUP turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti SUP turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti pritaikytas ir individualizuotas bendrąsias programas;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja SUP turinčių mokinių ugdymo klausimais.

Logopedas:

 • teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro vaiko kalbos ugdymo programą, lavina vaiko gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • konsultuoja pedagogus ir kitus dalyvaujančius ugdymo procese  asmenis bei mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

Psichologas:

 • nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprina mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • padeda laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo(si) procese;
 • konsultuoja mokinį, turintį asmenybės ir ugdymosi problemų, numato konsultavimo būdus, taiko psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, teikia jiems rekomendacijas ir juos konsultuoja.

Mokytojo padėjėjas:

 • padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymu, savitarna, savitvarka ir maitinimu susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.
 • dirba bendradarbiaudamas su mokytoju, klasės vadovu ir švietimo pagalbos specialistais.

Švietimo pagalbos teikimo metu ir jai pasibaigus VGK įvertina teikiamos pagalbos veiksmingumą. Jei individualiame pagalbos plane numatyti tikslai nepasiekti, jei teikiama mokiniui pagalba neveiksminga, VGK:

 • peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos planą: intensyvina pagalbą, numato kitus pagalbos būdus ir formas, įtraukia daugiau pagalbos teikėjų;
 • jei nepakanka mokyklos išteklių ir (ar) darbuotojų kompetencijų mokyklos VGK gali kreiptis konsultacijoms į „Santakos“ ugdymo centrą.
Skip to content