Metodinė taryba

Mokyklos Metodinė taryba — mokykloje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.
Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, kūrybiškai pritaikant jų žinias ugdymo proceso organizavimui, švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimui.
Metodinės veiklos uždaviniai:
1. užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, skatinti dalintis gerąja pedagogine patirtimi.
Metodinė veikla organizuojama mokykloje:
1.  Mokykloje veikia metodinės grupės ir mokyklos metodinė taryba.
2. Mokyklos metodinei tarybai vadovauja mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu 2 m. laikotarpiui išrinktas metodinės tarybos pirmininkas. Juo gali būti renkamas mokytojas metodininkas.
3. Mokyklos metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vadovaudamasis mokyklos nuostatais, metodinės veiklos nuostatais.
4. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritį ar dalyką.
5. Metodinių grupių veiklai vadovauja grupėse išrinkti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti pirmininkai.
6. Metodinių grupių pirmininkai renkami metodinės grupės susirinkime dviejų metų laikotarpiui.
7. Metodinių grupių veiklą koordinuoja metodinės tarybos pirmininkas, vadovaudamasis metodinės veiklos nuostatais.

2023 – 2025 m. m.
Metodinės tarybos pirmininkė – pradinių klasių mokytoja ekspertė Aušra Tupikė

Metodinės tarybos veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Zalogienė

Nariai, metodinių grupių pirmininkai:

  1.  Pradinių klasių  Žiedūna Sinušienė
 2.  Lietuvių kalbos  Rasa Mazaliauskaitė
 3.  Užsienio kalbų  Vaida Daunienė
 4.  Tiksliųjų ir gamtos mokslų  Rasa Balčiūnienė
 5.  Socialinių mokslų  Ilona Zazienė
 6.  Dailės ir technologijų  Laima Perminienė
 7.    Menų  Daiva Virakienė
 8.  Fizinio ugdymo  Giedrė Steponavičienė
 9.

 5-8 klasių auklėtojų

 Vidmantė Žegunienė
 10.

 1-4 klasių auklėtojų

 Virginija Miltinienė
 11.

 Švietimo pagalbos mokiniui specialistų

 Jurgita Laidauskienė
Skip to content