Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programas, formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės skyriaus programa

Kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas pagal NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m.gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo planas. 

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak. (2020-12-10 Nr. V-103)

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak. (2020-12-11 Nr. V-104)

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak. (2021-04-26 Nr. V-38)

Vykdomos programos 2021 m. 

Progimnazijoje teikiama išskirtinė galimybė mokiniams – sužinoti, išmokti, susipažinti – lankyti dalykų modulius. Moduliai

1-8 klasių mokinių pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraščiai. Tvarkaraštis

NUOTOLINIO MOKYMO IR KONSULTAVIMO TVARKARAŠTIS