Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programas, formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės skyriaus programa

Kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas pagal NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

Šiaulių Gegužių progimnazijos 2021_2022 m.m. ugdymo planas
Ugdymo plano 2021-10-26 keitimo įsakymas Nr. V-87

Vykdomos programos 2021 m. 

Progimnazijoje teikiama išskirtinė galimybė mokiniams – sužinoti, išmokti, susipažinti – lankyti dalykų modulius. Moduliai 2021-2022.