Formalusis ugdymas

Mokykloje vykdomos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies bendrosios programos, formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės skyriaus programa.

Kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas pagal NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

 

Šiaulių Gegužių progimnazijos ugdymo planas 2023_2024 m. m.

Vykdomos (integruojamos) programos 2024 m.

Progimnazijoje teikiama išskirtinė galimybė 1-8 klasių mokiniams – sužinoti, išmokti, susipažinti – kviečiame lankyti dalykų modulius.

Nuorodos į aktualias svetaines:
www.mokykla2030.lt 
www.emokykla.lt

Atnaujintos bendrosios programos 2022 (ŠMSM 2022-08-30 įsakymas Nr. V-1541)

Atnaujintos bendrosios programos 2022 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS UTA PLANAS 2023

Gegužių progimnazijos ugdymo plano keitimas (2023-05-22 progimnazijos direktoriaus  įsak. Nr. V-53).

Pasirengimas UTA diegimui:

UTA diegimui, mokinių pasiekimų vertinimui (NŠA atmintinė)

Apie pasiruošimą pamokai ir pamokos stebėjimą (Šiaulių miesto Švietimo centro informacija)

Matematikos UTA konsultacijos

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai

Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairės

Kompetencijų ugdymas

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Ką reikia žinoti apie UTA:

1 priedas. Kaip veikti diegiant atnaujintas BP
2 priedas. UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda
3 priedas. Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų BP diegimui
4 priedas. Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo
5 priedas. Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje
6 priedas. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai
7 priedas. Veikimas kartu su socialiniais partneriais

UTA darbo grupė (Įsakymo 2022-10-05 Nr. V-78 pakeitimas: 2023-02-22 progimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-27)
 1. Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 1-4 kl. UTA diegimo veiksmus progimnazijoje;
 2. Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 5-8 kl. UTA diegimo veiksmus progimnazijoje;
 3. Raimonda Janulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja;
 4. Aušra Tupikė, Metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
 5. Virginija Miltinienė, 1-4 kl. auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
 6. Žiedūna Sinušienė, 1-4 kl. metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
 7. Laima Perminienė, dailės, technologijų metodinės grupės pirmininkė;
 8. Ilona Zazienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 9. Rasa Balčiūnienė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 10. Rasa Mazaliauskaitė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
 11. Vaida Daunienė, anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė.
 12. Daiva Virakienė, menų metodinės grupės pirmininkė;
 13. Jurgita Laidauskienė, švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė.
 14. Giedrė Steponavičienė, fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
Organizuotų UTA renginių sklaida:

2023-04-19 Metodinės tarybos susirinkimas „Pasirengimas UTA diegimui nuo 2023-09-01“

2023-04-12 Gegužių progimnazijos 44 pedagogai dalyvavo ilgalaikės programos „Kompetencijomis grįstas mokymas/is“ II modulio seminare „Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimui Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijoje“.

2023-01-19 organizuota nuotolinė visuminio ugdymo tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas kompetencijomis grįstose klasės vadovo, dalyko modulio, neformaliojo švietimo pamokose“.
VU KONFERENCIJOS PROGRAMA
IDĖJŲ LABORATORIJŲ PROGRAMA

2023-01-04 Mokytojų tarybos posėdis (Aptarti mokomųjų dalykų UTA pasikeitimai, įžvalgos).

Skip to content