Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programas, formalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės skyriaus programa

Kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas pagal NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

 

Gegužių progimnazijos ugdymo planas 2022_2023_

Vykdomos (integruojamos) programos 2022 m.

Progimnazijoje teikiama išskirtinė galimybė mokiniams – sužinoti, išmokti, susipažinti – lankyti dalykų modulius. Moduliai 2022-2023

Nuorodos į aktualias svetaines:   www.mokykla2030.lt       www.emokykla.lt

Atnaujintos bendrosios programos 2022 (ŠMSM 2022-08-30 įsakymas Nr. V-1541)

Atnaujintos bendrosios programos 2022 

 

Pasirengimas UTA diegimui:

Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai

Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairės

Kompetencijų ugdymas

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Ką reikia žinoti apie UTA:

1 priedas. Kaip veikti diegiant atnaujintas BP
2 priedas. UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda
3 priedas. Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų BP diegimui
4 priedas. Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo
5 priedas. Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje
6 priedas. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai
7 priedas. Veikimas kartu su socialiniais partneriais

UTA darbo grupė (2022-10-05 progimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-78)

 1. Lina Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 1-4 kl. UTA diegimo veiksmus progimnazijoje;
 2. Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už 5-8 kl. UTA diegimo veiksmus progimnazijoje;
 3. Raimonda Janulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja;
 4. Aušra Tupikė, Metodinės tarybos pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
 5. Virginija Miltinienė, 1-4 kl. auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
 6. Aušra Kulnienė, 1-4 kl. metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja;
 7. Jūratė Šlitė – Brazė, dailės, technologijų metodinės grupės pirmininkė;
 8. Marius Norbutas, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas;
 9. Evelina Brikienė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 10. Inga Turovaitė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
 11. Gabija Avlosevičienė, anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė.
 12. Kęstutis Ignotas, fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
 13. Auksė Mockienė, menų metodinės grupės pirmininkė.