Administracija

Progimnazijos direktorė
SILVIJA BARANAUSKIENĖ
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Kabinetas Nr.115
silvija.baranauskiene@geguziai.lt
841-390635

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
REDA ZALOGIENĖ(CV)
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Kabinetas Nr.218
reda.zalogiene@geguziai.lt
841- 552629
Pareigybės aprašymas

Funkcijos: 5-8 klasių mokinių ugdymas; tiksliųjų ir gamtos mokslų, užsienio kalbų, socialinių mokslų, kūno kultūros, 5-8 klasių auklėtojų metodinių grupių kuravimas; mokytojų atestacijos komisijos, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė; Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė; socialinio pedagogo, ugdymo karjerai centro veiklų, metodinės tarybos veiklos koordinavimas; atsakinga už 1-8 klasių pamokų tvarkaraščio sukūrimą, mokytojų tarifinio sąrašo sudarymą, darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, Brandos egzaminų organizavimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
LINA LUŠIENĖ (CV)

Kabinetas Nr. 219
lina.lusiene@geguziai.lt
841- 552629

Funkcijos: pradinis ugdymas, Kryptingo meninio (dailės) ugdymo (KMDU), neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo, Dailės ugdymo skyriaus pradinių klasių mokiniams veiklos, 1 kl., 5 kl. komplektavimo informacijos sklaidos mieste, mokyklos pedagogų kvalifikacijos kėlimo koordinavimas; pradinių klasių, dailės ir technologijų metodinių grupių kuravimas; atsakinga už progimnazijos įsivertinimo procedūrų vykdymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą jų apskaitą, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų apskaitą, pažymų, įrodančių mokykloje vykdytą metodinę veiklą, išrašymą ir registrą; atsakinga už mokinių priėmimo ir išvykimo apskaitos vykdymą, klasių komplektavimą, maitinimo organizavimo priežiūra mokykloje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
RAIMONDA JANULIENĖ

Kabinetas Nr. 220
raimonda.januliene@geguziai.lt
841- 552629

Ūkio skyriaus vedėjas
ANTANAS PLEIKYS

Kabinetas Nr. 110
antanas.pleikys@geguziai.lt
841- 552602
Pareigybės aprašymas