Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisiją sudaro:
Reda Zalogienė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Lušienė, narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jurgita Laidauskienė, narė, socialinė pedagogė;
Indrė Strelkauskienė, narė, socialinė pedagogė;
Aistė Vedeckienė, narė, specialioji pedagogė;
Indrė Lukošaitienė, narė, logopedė, specialioji pedagogė;
Agnė Načienė, narė, logopedė;
Rasa Mazaliauskaitė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja, mokytoja pagalbininkė;
Ieva Rafael, narė, mokytoja pagalbininkė;
Asta Labanauskienė, narė, žmogaus saugos mokytoja;
Irmina Ramanauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Šiaulių Gegužių progimnazijos sveikatos specialistė

2023-2024 m.m. mokymosi pagalbą 5-8 kl. mokiniams teikia mokytojai pagalbininkai:

I. Turovaitė – lietuvių k. ir literatūra
R. Savickienė – lietuvių k. ir literatūra
L. Tamulevičienė – lietuvių k. ir literatūra
R.Mazaliauskaitė – lietuvių k. ir literatūra
B. Petkuvienė – lietuvių k.
R. Balčiūnienė – matematika
I.Rafael – matematika
V. Žegunienė – matematika
R.Žemaičiūnienė – matematika

Užtikrinti veiksmingą, kompleksinį pagalbos mokiniui organizavimą, sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.
Pagalbą mokiniui teikia visi mokykloje dirbantys specialistai (administracija, mokytojai, klasių auklėtojai, socialinis ir specialusis pedagogai, logopedas).
Mokykloje yra sukurta Mokyklos vaiko gerovės komisija (socialinė, specialioji  pedagoginė pagalba, prevencinis darbas, krizių valdymas), kuri teikia visapusišką pagalbą mokiniui.

2023-2024 m.m. Vaiko gerovės komisijos posėdžių datos:
2023-09-05
2023-09-26
2023-10-25
2023-11-21
2023-12-19
2024-01-16
2024-02-06
2024-02-27
2024-03-19
2024-04-23
2024-05-28
2024-06-11

VGK planas 2023-2024 m.m. (rengiamas)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 patvirtintas „Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 45 -2121);

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-579 „DĖL MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2017 m. gegužės 2 d. Nr. V-319).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio mėn. įsakymu patvirtintas SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ASMENIUI IKI 21 METŲ TEIKIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠAS.

Skip to content