Visos dienos mokykla

Visos dienos mokykla

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje, plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Mokykla vykdo Visos dienos mokyklos I modelio įgyvendinimą vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
Šiaulių Gegužių progimnazijos visos dienos mokyklos I modelio grupės tvarkos aprašas

Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą formos: priimti
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma: išbraukti

Gerbiami tėveliai, planuojate 2024-2025 m. m. leisti savo atžalą į visos dienos mokyklos I modelio grupę, kreipkitės į klasės auklėtoją ir iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. pristatykite pažymą apie savo darbo valandas ir prašymą.
Tėvai, kurių vaikai lanko pailgintą dienos grupę progimnazijoje,  2 kartus per mokslo metus (rugpjūčio ir sausio mėnesiais) turi pristatyti pažymą apie savo darbo valandas.

2022-2023 m. m. lapkričio mėnesį atlikta Visos dienos mokyklos I modelio grupę lankančių vaikų tėvų apklausa. Apklausos rezultatai

Visos dienos mokyklos I grupės mokytojai (tel.: +37066622049): Diana Urbonienė, Lina Jonutienė.
Visos dienos mokyklos II grupės mokytojai (tel.: +37064621674): Birutė Grigaliūnienė, Jovita Abramovich.
Integruotos projektinės veiklos vykdytojos: bibliotekos vedėja Edita Šliūpaitė, socialinė pedagogė Jurgita Laidauskienė.


Už Visos dienos grupės paslaugas mokama 5 € iki einamojo mėnesio 15 dienos, pinigus pervedant į Gegužių progimnazijos sąskaitą LT507300010002408733, įmonės kodas 190532281.

Skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis“ būtina nurodyti mokėtojo kodą iš Apskaitos centro jūsų nurodytu el.paštu atsiųsto  kvito (GVDM ir kvito numeris ), vaiko vardą, pavardę ir klasę.

__________________________________________
Telefonas pasiteiravimui: +370 41 55 2629
Lina Lušienė, Dailės skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Ugdymo skyriaus vedėja, el.p lina.lusiene@geguziai.lt

Skip to content