Visos dienos mokykla

Visos dienos mokykla

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje, plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Mokykla vykdo Visos dienos mokyklos I modelio įgyvendinimą vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
Šiaulių Gegužių progimnazijos visos dienos mokyklos I modelio grupės tvarkos aprašas

Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą formos: priimti
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma: išbraukti

2022-2023 m. m. lapkričio mėnesį atlikta Visos dienos mokyklos I modelio grupę lankančių vaikų tėvų apklausa. Apklausos rezultatai

Visos dienos mokyklos mokytojai (tel.: 866622049): Ingrida Strelkauskienė, Laima Varnavičienė, Kristina Vaidilienė, Virginija Miltinienė, Diana Urbonienė.
Integruotos projektinės veiklos vykdytoja bibliotekos vedėja Edita Šliūpaitė.