Visos dienos mokykla

Visos dienos mokykla

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje, plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Mokykloje veikia visos dienos mokyklos grupė. Išsamesnė informacija Šiaulių miesto ir Šiaulių Gegužių progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašuose ( Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas, Šiaulių Gegužių progimnazijos visos dienos mokyklos I modelio grupės tvarkos aprašas).

Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą formos: priimti

Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma: išbraukti

Visos dienos mokyklos mokytojai (tel.: 866622049): Ingrida Strelkauskienė, Laima Varnavičienė, Kristina Vaidilienė, Virginija Miltinienė, Diana Urbonienė.
Integruotos projektinės veiklos vykdytoja bibliotekos vedėja Edita Šliūpaitė.