Mokytojams

ŠVIETIMAS: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, neformalusis švietimas, kt. (dokumentai, programos, priėmimas, prevencija)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (2008-11-24)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2023-09-06)

Priedai:
2008-11-24-ISAK-3216 (1)
2008-11-24-ISAK-3216 (2),
2008-11-24-ISAK-3216 (5),
2008-11-24-ISAK-3216 (6),
2008-11-24-ISAK-3216 (7),
2008-11-24-ISAK-3216 (8),
2008-11-24-ISAK-3216 (9).

* * * * * *

2023-2025 m.  Šiaulių Gegužių progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

  • Reda Zalogienė – Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);
  • Inga Turovaitė – Gegužių progimnazijos tarybos atstovė (lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);
  • Asta Labanauskienė – Gegužių progimnazijos tarybos atstovė (pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);
  • Birutė Petkuvienė – Gegužių progimnazijos Mokytojų tarybos atstovė (lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);
  • Evelina Brikienė – Gegužių progimnazijos Mokytojų tarybos atstovė (matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija);
  • Rasa Stankuvienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguotas asmuo;
  • Kristina Vaidilienė – Gegužių progimnazijos Darbo tarybos atstovė (pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija).

* * * * * *

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

Mokytoju ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2024-2026 programa

Kvalifikacinių reikalavimu mokytojams aprašas (ŠMM 2014-08-29 įsakymas Nr. V-774)

Mokytojo veiklos sklaidos, metodinės veiklos lentelė 2023-2024 m.m. (rengiama)

Klasės vadovų, dalykų mokytojų dokumentacijos planai

Atviros pamokos anotacija. Lentelė

Projektų rašymo forma…

KLASĖS VADOVŲ, DALYKŲ MOKYTOJŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS

INFORMACIJA KOREPETITORIAMS, LAISVAI SAMDOMIEMS  MOKYTOJAMS AR KETINANTIEMS JAIS TAPTI 

* * * * *

Mokinių teisės ir pareigos

Mokytojų teisės ir pareigos

Tėvų teisės ir pareigos

* * * * *
Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas (LR ŠMSM)
Mokinių saugaus elgesio instruktavimai. Mokinių saugaus elgesio instrukcijos:
Klasių mokinių išvykos viešuoju transportu saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 1).
Klasių mokinių išvykos į parodas, kino teatrą, dramos teatrą, muziejus, renginius mieste saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 2).
Klasių mokinių turistinio žygio saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 3).
Klasių mokinių išvykos į sporto varžybas saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 4).
Klasių mokinių išvykos į talką saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 5).
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (Priedas Nr. 6).

Skip to content