Mokytojams

ŠVIETIMAS: pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, neformalusis švietimas, kt. (dokumentai, programos, priėmimas, prevencija)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2019-04-18)

Priedai:
2008-11-24-ISAK-3216 (1),
2008-11-24-ISAK-3216 (2),
2008-11-24-ISAK-3216 (5),
2008-11-24-ISAK-3216 (6),
2008-11-24-ISAK-3216 (7),
2008-11-24-ISAK-3216 (8),
2008-11-24-ISAK-3216 (9).

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021-2023 metų atestacijos programa

Kvalifikaciniai reikalavimai mokytojams (ŠMM 2014-08-29 įsakymas Nr. V-774)

Mokytojo ugdymo veiklos stebėjimo planas 2021 m.

Mokytojo veiklos sklaidos, metodinės veiklos lentelė 2020-2021 m.m.

Klasės vadovų, dalykų mokytojų dokumentacijos planai

Atvirų pamokų planas 2021 m.

Atviros pamokos anotacija. Lentelė…

Konferencijų, olimpiadų, dalykų konkursų planas 2021 m.

Renginių planas 2021 m.

Projektų rašymo forma…

KLASĖS VADOVŲ, DALYKŲ MOKYTOJŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS

INFORMACIJA KOREPETITORIAMS, LAISVAI SAMDOMIEMS  MOKYTOJAMS AR KETINANTIEMS JAIS TAPTI 

* * * * *

Mokinių teisės ir pareigos

Mokytojų teisės ir pareigos

Tėvų teisės ir pareigos

* * * * *

Mokinių saugaus elgesio instruktavimai. Mokinių saugaus elgesio instrukcijos:
Klasių mokinių išvykos viešuoju transportu saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 1).
Klasių mokinių išvykos į parodas, kino teatrą, dramos teatrą, muziejus, renginius mieste saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 2).
Klasių mokinių turistinio žygio saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 3).
Klasių mokinių išvykos į sporto varžybas saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 4).
Klasių mokinių išvykos į talką saugaus elgesio instrukcija (Priedas Nr. 5).
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (Priedas Nr. 6).

Civilinės saugos mokymų temos:
1. Civilinės saugos, darbo saugos sistemos organizavimo ir veikimo teisiniai ir organizaciniai pagrindai;
2. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, taikomos institucijų, įstaigų darbuotojų apsaugai; Plačiau…