Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisinė informacija

* * * * * 

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų  apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinių (lankomumo) apskaitos tvarkos aprašas.

Šiaulių Gegužių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

Šiaulių Gegužių progimnazijos DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

Šiaulių Gegužių progimnazijos Švietimo ir ugdomosios veiklos stebėsenos planas

Šiaulių Gegužių progimnazijos Ugdymo veiklos stebėjimo tvarkos aprašas (Priedas Nr. 1),  (Priedas Nr. 2)  

Šiaulių Gegužių progimnazijos Konferencijų, dalykų olimpiadų, konkursų planas 2024 m.

Šiaulių Gegužių progimnazijos Mokytojų ugdymo veiklos stebėjimo planas 2024 m.

Šiaulių Gegužių progimnazijos Atvirų pamokų planas 2024 m., Vestos atviros pamokos, vertintojai 2023 m.

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinių MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA
1 Priedas. 1-8 kl. Etika_Tikyba
2 priedas. 5-8 kl. Lietuvių k. ir literatūra
3 priedas. 2-8 kl. Užsienio kalbos
4 Priedas. 5-8 kl. Tikslieji ir gamtos mokslai
5 Priedas. 5-8 kl. Istorija Geografija
6 Priedas. 1-8 kl. Muzika
7 Priedas. 5-8 kl. Dailė. 2-8 kl. Dailės modulis
8 Priedas. 5-8 kl. Technologijos
9 priedas. 5-8 kl. Fizinis ugdymas
10 Priedas. 5-8 kl. Gyvenimo įgūdžiai_ Žmogaus sauga
11 Priedas. 1-4 kl. Šokis
12 Priedas. 1-4 kl. MAP Mokinių asmeninė pažanga

 

* * * * *

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Mokinių individualios žinių ir vertybinių nuostatų pažangos stebėjimo tvarkos aprašas

Gabių mokinių grupių formavimo tvarkos aprašas

* * * * *

NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO SALĖMIS IR  STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) APRAŠAS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI SPORTO SALE IR STADIONU TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS VADOVĖLIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ APRŪPINIMO, NAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

* * * * * 

Skip to content