Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisinė informacija

* * * * * 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų  apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokinių (lankomumo) apskaitos tvarkos aprašas.

Šiaulių Gegužių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

Šiaulių Gegužių progimnazijos DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Šiaulių Gegužių progimnazijos Švietimo ir ugdomosios veiklos stebėsenos planas

Šiaulių Gegužių progimnazijos Konferencijų, dalykų olimpiadų, konkursų planas 2023 m.

Šiaulių Gegužių progimnazijos Mokytojų ugdymo veiklos stebėjimo planas 2023 m.

Šiaulių Gegužių progimnazijos Atvirų pamokų planas 2023 m.

* * * * *

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 

Mokinių individualios žinių ir vertybinių nuostatų pažangos stebėjimo tvarkos aprašas

Gabių mokinių grupių formavimo tvarkos aprašas

* * * * *

NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO SALĖMIS IR  STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) APRAŠAS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI SPORTO SALE IR STADIONU TAISYKLĖS

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS VADOVĖLIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ APRŪPINIMO, NAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

* * * * *