Mokyklos vardo premijos kandidatų registracija

Remiantis Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos nuostatais,  patvirtintais Šiaulių Gegužių vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 m. balandžio mėn. 17 d. įsakymu Nr. V-94, skelbiama 8 kl. mokinių

2023 m. Gegužių mokyklos vardo premijos kandidatų registracija

DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

  1. Kandidatus (8 klasių mokinius) premijai gauti iki 2023 m. birželio 2 d. turi teisę siūlyti mokyklos administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pats mokinys, mokinio tėvai.
    Dokumentai priimami el. paštu rastine@geguziai.lt.
  2. Siūlydami kandidatus premijai gauti, asmenys turi pateikti šiuos dokumentus:

2.1. kandidato charakteristiką;

2.2. kandidato einamųjų mokslo metų ugdymo(si) rezultatų aprašymą;

2.3. kandidato einamųjų mokslo metų meninės (dailės) veiklos aprašymą;

2.4. kandidato 7-8 kl. veiklos aprašymą (dalyvavimas (organizavimas) miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, aktyvi veikla mokyklos gyvenime ir kt.).

2.5. kandidato asmeninės veiklos įvertinimą (rekomendaciją).

  • Dokumentus apie kandidatą gali pateikti keli skirtingi asmenys.
  • Pasiūlytų kandidatų Mokyklos vardo premijai gauti veiklą, jų veiklos rezultatus bei reikšmę pagal pateiktus dokumentus vertins ir svarstys komisija.
  • 2023 m. Gegužių mokyklos vardo premija laureatui bus įteikta birželio 16 d., per mokslo metų uždarymo šventę.

Šventės metu bus skelbiama 8 kl. Jaunojo veiklos ambasadoriaus nominacija.

Rengė
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Comments are closed.
Skip to content