E. Bičkienės grafikos darbų paroda

2022 m. gegužės 13 d. Gegužių progimnazijos Mažojoje dailės galerijoje atidaryta dailininkės, Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus pavaduotojos, mokytojos Eglės Bičkienės grafikos darbų paroda. Savita atlikimo technika sukurti darbai kviečia sustoti… nurimti… įsižiūrėti…kaip baltame lape tarp banguojančių juodų lyg nėriniai linijų skleidžiasi spalvoti žiedai…

Dai­li­nin­kė pri­klau­so Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Gra­fi­kos sek­ci­jai, ak­ty­viai da­ly­vau­ja at­ran­ki­nė­se, tarp­tau­ti­nė­se ir ko­lek­ty­vi­nė­se pa­ro­do­se, pro­jek­tuo­se, ple­ne­ruo­se.

Comments are closed.
Skip to content