Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programas.

* * * * *

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymo 2, 4, 6 ir 8 klasėse grafikas 2017 m.

* * * * *

1-ųjų klasių mokinių adaptacijos tyrimas

* * * * *

Atvirų pamokų 2016 m. registracija

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijos Ugdymo planas 2016-2017 m.m.

* * * * *

GABIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

* * * * *

2016-2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Mokyklos ugdymo plano tikslas – teikti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimą ir vykdyti mokinių poreikius atitinkančią neformaliojo švietimo veiklą, kuriant modernią, saugią, demokratiškais principais grindžiamą ugdymo(si) aplinką.

Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

1. tobulinti ugdymo proceso organizavimą aukštesnių mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo reikalaujančia tiriamąja ir kūrybine veikla, personalizuotai vadovauti mokinio mokymuisi, tikslingai taikyti ugdymo būdus ir metodus, IKT priemones;

2. siekti savivaldžio mokymosi, aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, mokinių asmeninių, humanistinėmis vertybėmis grindžiamų tikslų, įgyvendinimo;

3. stebėti ir analizuoti mokinių ugdymos(si) pasiekimus, individualią (žinių ir vertybinių nuostatų) pažangą, laiku teikti įvairiapusę pagalbą mokiniui, jį mokantiems mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams);

4. aikytis vieningų mokomųjų dalykų mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijų, užtikrinti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą;

5. užtikrinti sistemingą ir vienodos apimties, neviršijančios bendrosiose ugdymo programose nustatytus reikalavimus, namų darbų skyrimą, ne daugiau kaip 1 kontrolinio darbo per dieną rašymą, mokymo(si) krūvio reguliavimą;

6. planingai vykdyti tarpdalykinę, prevencinių ir kitų programų integraciją

7. vykdyti mokinių poreikius ir polinkius, mokyklos tradicijas atitinkančias neformaliojo švietimo programas;

8. tęsti formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus „Pradinio dailės ugdymo programos“ vykdymą pirmose – ketvirtose klasėse;

9. tęsti kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos ir neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ vykdymą;

10. vykdyti įvairiapusį mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės auklėtojų, mokytojų, socialinių partnerių bendradarbiavimą, socialinių kompetencijų ugdymo modelio kūrimą;

11. formuoti naujas saugias ir motyvuojančias veiklą, mokinių gebėjimus atitinkančias edukacines erdves, tobulinti esamą aplinką;

12. vykdyti ugdymo veiklos kontrolę, atlikti ugdymo turinio veiksmingumo nustatymo tyrimą, analizuoti rezultatus, dalintis patirtimi;

13. garsinti mokyklos vardą, pristatyti vykdytos sklaidos rezultatus.

* * * * *

Pamokų laikas (1 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 35 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.35                        
2 pamoka                            8.55 - 9.30                                    
3 pamoka                            9.50 - 10.25                                 
4 pamoka                           10.55 - 11.30                                 
5 pamoka                           12.00 - 12.35                                

Pamokų laikas (2-8 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.

Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 45 min).

1 pamoka                            8.00 - 8.45                                                                
2 pamoka                            8.55 - 9.40                                                               
3 pamoka                            9.50 - 10.35                                                          
4 pamoka                           10.55 - 11.40                                                           
5 pamoka                           12.00 - 12.45                                                       

6 pamoka                           12.55 - 13.40                                                  
7 pamoka                           13.50 - 14.35                                                   
8 pamoka                           14.45 - 15.30                                                 
9 pamoka                           15.40 - 16.25     

* * * * *

2016-2017 m.m. II pusmečio (nuo 2017-03-06) pamokų tvarkaraščiai: 

1 - 4 klasės

5 - 8 klasės

Mokytojų tvarkaraštis 

Konsultacijų tvarkaraštis

* * * * * 

2016-2017 mokslo metais gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius:

LIETUVIŲ K. MODULIS „ŽAIDŽIU IR MOKAUSI LIETUVIŲ KALBOS“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Aušra Adomaitienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 211 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „2+2“ 2 kl. mokiniams. Mokytoja Alina Marcinkienė. (Antradienis, 6 pamoka, Nr. 307 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS ,,ŽAIDŽIU ŽODŽIU“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Kristina Vaidilienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 310 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIŲ PASAULIS“ 3 kl. mokiniams. Mokytoja Laima Varnavičienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 304 kab.)

LIETUVIŲ K. MODULIS „KALBOS LABIRINTAI“  4 kl. mokiniams. Mokytoja Nijolė Gabrielaitienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 305 kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „LOGINIŲ UŽDUOČIŲ SPRENDIMO PRAKTIKUMAS“ 4 kl. mokiniams. Mokytoja Jūratė Markūnienė. (Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 215 kab.)

INTEGRUOTAS MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MODULIS „IKT INTEGRACIJA MATEMATIKOS PAMOKOSE“ 4 kl. mokiniams. Mokytojos I.Rafael, R.Balčiūnienė. (Ketvirtadienis, 3 pamoka, Nr. 230, 231 kab.)

ANGLŲ KALBOS MODULIS „ANGLŲ KALBOS LABORATORIJA“ („ENGLISH LAB“) 5 kl. mokiniams. Mokytoja Ingrida Kačinskienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 317a kab.)

MATEMATIKOS MODULIS „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Evelina Brikienė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 327 kab.)

LIETUVIŲ KALBOS MODULIS „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“ 5 kl. mokiniams. Mokytoja Inga Turovaitė. (Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 321 kab.)

EKONOMIKOS MODULIS „PASIRINKIMŲ ŠALIS“ 4-8 kl. mokiniams. Mokytoja Ieva Rafael. (Pirmadienis, 7 pamoka, Nr. 230 kab.)

Pastaba. Modulių lankymo laikas skelbiamas pamokų tvarkaraštyje.

* * * * *

2016-2017 mokslo metais 5-8 kl. mokiniai kviečiami lankyti anglų k., lietuvių k., matematikos konsultacijas:

Anglų k. konsultacijos – mokyt. Rita Kancerienė (kabinetas Nr. 222)

Lietuvių k. konsultacijos – mokyt. Laima Tamulevičienė (kabinetas Nr. 325)

Matematikos konsultacijos – mokyt. Evelina Brikienė (kabinetas Nr. 327)

PASTABA. Konsultacijų lankymo laikas skelbiamas pamokų tvarkaraštyje: 

Konsultacijų tvarkaraštis...

* * * * *

R.Zalogienė,direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-09-01